اجراي طرح مطالعاتي بررسي ميزان رضايت از خدمات مراکز سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري

حاجي کريمي، مدير مرکز مطالعات سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين از اجراي طرح مطالعاتي تدوين معيارهاي عملکرد و رتبه بندي فرهنگ سراها و خانه هاي فرهنگ در شهر قزوين به منظور بررسي ميزان رضايت از خدمات...

۱۳۹۵/۰۸/۱۹