سامانه ارتباط مردمی
امور عوارض پسماند
جستجو و شناسایی محل دفن متوفی
http://www.qazvin.ir/documents/10136/3903943/shahrvand+s.jpg/99228591-6dae-4adb-98dd-82e0fffae123?t=1550040026000
شهروندسپاری
امور عوارض نوسازی
شهرنما
پیگیری درخواست شهرسازی
امور عوارض صنفی
کنترل صحت گواهی های صادره