تابلوی راهنمای مسیر در ورودی های شهر قزوین افزایش می یابدتابلوی راهنمای مسیر nv ورودی های شهر قزوین افزایش می یابدتابلوی راهنمای مسیر nv ورودی های...

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهردای قزوین گفت: 10 تابلوی راهنمای مسیر به متراژ حدود 80 مترمربع تا اواسط دی ماه سال جاری در سطح شهر نصب می شود.

۱۳۹۷/۰۹/۲۸