انتخاب شهر قزوين به‌عنوان پايلوت جهاني SDG براي ايران بسيار ارزشمند است

مسعود نصرتي، شهردار قزوين گفت: انتخاب شهر قزوين به‌عنوان پايلوت جهاني براي اهداف توسعه پايدار از سوي سازمان ملل براي ايران بسيار ارزشمند است و مقدمات معرفي شهرهاي ايران را در سطوح بين‌المللي فراهم...

۱۳۹۵/۱۲/۰۴