تهیه طرح مطالعاتی مواجهه با حیوانات ناقل بیماری شهر قزوین در دست اقدام است

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: مطالعه و ارائه راهکارهای کنترل جمعیت فیزیکی، بیولوژیک و ...گونه های مهاجم و حیوانات ناقل بیماری چون سگ، موش و خدنگ با توجه به...

۱۳۹۸/۰۷/۲۵