ديدار اعضاي شوراي شهر،شهردار،معاونين و مديران شهرداري با امام جمعه قزوين

رييس و اعضاي شوراي اسلامي شهر، شهردار،معاونين و مديران شهرداري قزوين با حضور در دفتر آيت اله باريك بين، ضمن ديدار با ايشان به بيان اقدامات انجام شده توسط شوراي اسلامي شهر و شهرداري پرداختند.

۱۳۹۰/۰۲/۱۲