نشست بررسی پروژه‌های معاونت فنی و عمرانی و مناطق چهارگانه شهرداری قزوین در بودجه پیشنهادی سال 1402 برگزار شد

نشست بررسی پروژه‌های معاونت فنی و عمرانی و مناطق چهارگانه شهرداری قزوین در بودجه پیشنهادی سال 1402 با دستور کار بازنگری و اولویت‌بندی ردیف‌های پیشنهادی بودجه با حضور مهدی صباغی، شهردار قزوین، سید...

۱۴۰۱/۱۰/۲۰