حضور شهردار قزوین در صحن شورای اسلامی شهر به مناسبت روز شورا های شهر و روستا