Ï┤Ï▒Ϻ┘èÏÀ ϽϿϬ ┘åϺ┘à Ï┤Ï▒Ϻ┘èÏÀ ϽϿϬ ┘åϺ┘à

 

شركت كنندگان محترم در مناقصه جهت دريافت اسناد،كليه اطلاعات و مشخصات را به صورت كاملا صحيح و واقعي وارد نموده و از وارد كردن هر گونه اطلاعات غير واقعي و ناقص خودداري نماييد.شايان ذكر است كه در صورت پذيرفته شدن در مناقصه اطلاعات ثبتي از طرف شركت كننده با آنچه كه در زمان قرارداد دريافت مي گردد مطابقت داده شده و به عنوان يكي از گزينه هاي معيار رد و يا قبولي در مناقصه در نظر گرفته مي شود.

 

┘à┘åϺ┘éÏÁϺϬ ┘ê ┘àÏ▓Ϻ┘èÏ»┘ç ┘çϺ ┘à┘åϺ┘éÏÁϺϬ ┘ê ┘àÏ▓Ϻ┘èÏ»┘ç ┘çϺ