شهرداري مركز
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران
شهرداري مركز
1. تجديد آگهي مناقصه تأمين نيروي انساني حجمي مورد نياز شهرداري قزوين