شهرداري مركز
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران
شهرداري مركز
1. مزايده واگذاري 4 قطعه زمين
2. مناقصه ساخت و بهره برداري پروژه پارکينگ مسطح سيتاديوم