شهرداري مركز
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران
شهرداري مركز
1. مزايده واگذاري يک قطعه زمين واقع در خيابان نواب شمالي