هیات رئیسه دوره ششم شورای اسلامی شهر قزوین

علی فرمانی

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین

محسن حق شناس

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قزوین

 

قاسم الهیاری

سخنگو شورای اسلامی شهر قزوین

 

 

مهدی مهدی خانی

منشی اول شورای اسلامی شهر قزوین

مهری السادات تقوی

منشی دوم شورای اسلامی شهر قزوین