شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

رشد 28 درصدي جمع آوري مواد خشك قابل بازيافت در طرح تفكيك از مبدأ شهر قزوين

رشد 28 درصدي جمع آوري مواد خشك قابل بازيافت در طرح تفكيك از مبدأ شهر قزوين

رشد 28 درصدي جمع آوري مواد خشك قابل بازيافت در طرح تفكيك از مبدأ شهر قزوين