·         آشنايي با ریاست
ریاست بالاترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه بر كليه واحدهاي تابعه سازمان ، سرپرستي و نظارت داشته و مسئول حسن اجراي امور و حفظ منافع ، سرمايه ، اموال و دارايي سازمان و اجراي مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هيئت مديره مي باشد و در مقابل اين دو مرجع مسئول خواهد بود و هم اكنون اين مسئوليت بر عهده جناب آقاي حسین عمویی مي باشد.  
 

نام و نام خانوادگي:   حسین عمویی

 

ميزان تحصيلات :    

 

 

مسئوليت فعلي :  رئیس سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين

 

 

 

مهندس

حسین عمویی