·         آشنايي با ریاست
ریاست بالاترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه بر كليه واحدهاي تابعه سازمان ، سرپرستي و نظارت داشته و مسئول حسن اجراي امور و حفظ منافع ، سرمايه ، اموال و دارايي سازمان و اجراي مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هيئت مديره مي باشد و در مقابل اين دو مرجع مسئول خواهد بود و هم اكنون اين مسئوليت بر عهده جناب آقاي حسین عمویی مي باشد.  
 
 

نام و نام خانوادگي:   مهدی امینی

 

ميزان تحصيلات :    کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی

 

سوابق :

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری قزوین

مدیرعامل سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین

معاون خدمات شهری شهرداری قزوین

رئیس هیات مدیره شرکت دهکده طبیعت شهرداری

 

 

مسئوليت فعلي :  سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين

 

 

 

مهندس

مهدی امینی