·         اهداف
سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين ، مديريت پايدار مواد زايد جامد و بازيافت هر چه بيشتر مواد با ارزش از زباله از طريق مصرف كمتر انرژي و كاهش آثار مخرب زيست محيطي را هدف خود قرارداده و دراين راستا با برنامه ريزي ، ساماندهي ، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به كاهش توليد ، جمع آوري و ذخيره سازي ، حمل و نقل ، بازيافت ، پردازش و دفع پسماندهاي عادي را علاوه بر كنترل و اتلاف حيوانات ناقل و هدايت و ساماندهي آبهاي سطحي در دستور كار خود قرارداده است
 
 
 
·         وظايف سازمان
- مديريت ، نظارت ، طراحي ، برنامه ريزي بر امور مربوط به توليد ، ذخيره سازي موقت ، جمع آوري ، حمل و نقل ، بازيافت ، پردازش و دفع پسماندها از قبيل پسماندهاي خانگي ، اداري ، تجاري و ساختماني با رويكرد تفكيك از مبداء
- تنظيف شهر ( و همكاري بابخشهاي صنعتي ، كشاورزي ، بازرگاني و خدماتي ، اداري و غيره )
- احداث واحدها و كارخانجات بازيافت ، پردازش ، دفع و تبديل پسماندها مطابق طرحها و برنامه ها مصوب مستقيماً يا از طريق مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي ( و استاندارد سازي امور مربوط به مديريت پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عادي )
- آموزش و ايجاد مراكز آموزشي و تشكيل دوره هاي اختصاصي براي كاركنان سازمان
- پيگيري جرايم و تخلفات مديريت پسماندها و ضابطين قوه قضاييه مطابق شيوه نامه هاي مربوطه
- پيگيري و اخذ تعرفه هاي بهاي خدمات مديريت پسماند مطابق دستورالعمل هاي مربوطه
- مديريت ، طراحي ، برنامه ريزي درخصوص لايروبي لجن رودخانه ها و جوي هاي آبهاي سطحي و چاه هاي جاذب سطح شهر و اتلاف سگهاي ولگرد و حيوانات موذي
- مطالعه و پژوهش به منظور بهينه سازي روشهاي عملياتي انجام فرآيندهاي سازمان و تهيه و جمع آوري اطلاعات و آمار فعاليتهاي سازمان جهت بررسي عملكرد سازمان
- رفت و روب و تنظيف معابر، كوچه ها ، نهرها به صورت سنتي و مكانيزه و برف روبي در هنگام بارش برف