تاريخچه تاريخچه

 

 

تاريخچه
 
رشد چشمگير جمعيت ، مهاجرتهاي بي رويه و تغيير الگوي مصرف در شهر باعث شده توليد زباله به طور گسترده اي افزايش پيدا كند . افزايش بيش از حد زباله يكي از معضلات مهم و اساسي شهرها از جمله قزوين است . با توجه به اين كه قزوين يكي از شهرهاي باستاني و فرهنگي كشور است و موقعيتي بر جسته و استراتژيك دارد . پاكيزگي و بهداشت شهر در اولويت مديريت شهري قرار گرفت در همين راستا شهردار محترم اساسنامه تشكيل سازمان را در تاريخ 15/8/82 به شوراي اسلامي شهر ارائه كرد و در تاريخ 15/5/83 اساسنامه تشكيل سازمان مورد موافقت شوراي محترم قرار گرفت و سرانجام با پيگيريهاي متعدد و تصويب وزارت كشور ، سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين در اوايل سال 1384 تأسيس شد . با آغاز فعاليت سازمان كليه معاونتهاي خدمات شهري شهرداري مناطق انحلال يافته و كليه امور شهر در خصوص تنظيف و پاكيزگي ، جمع آوري و دفع پسماند براي اولين بار در كشور به سازمان مديريت پسماند منتقل گرديد .