انباردار و جمعدار اموال

انبار دار و جمعدار اموال كه زير نظرمسئول اداره امور مالي انجام وظيفه مي نمايد

  • حفظ و نگهداری اموال موجود در انبارهای سازمان و تنظیم فرم های مختلف و دفاتر .
  • رسیدگی به موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن کارپرداز جهت تجدید سفارش
  • تحویل اجناس تقاضا شده براساس درخواست تأیید شده متقاضی در قبال صدور حواله انبار و در صورت لزوم تنظیم برگ اموالی .  
  • شماره گذاري اموال پلاك وتحویل آنها به پرسنل