کارپردازی

كارپرداز كه زير نظر مستقيم مسئول امور مالي انجام وظيفه مي نمايد.
شرح مسئوليت و اختيارات :

  • پیگیری و هماهنگی انجام خرید اقلام و اجناس مورد نیاز حسب دستور مقام مافوق و در چارچوب ضوابط خرید و کارپردازی.
  •  انجام معاملات در اجرای مفادآئین نامه مالی و رعایت ضوابط و دستورالعمل ها .
  • دریافت استعلام بها پس از تأمین اعتبار و دریافت تنخواه‌گردان لازم
  • ارائه اسناد و دریافت مجدد تنخواه‌گردان