شرح وظایف امور قراردادها
  • تهیه اسناد مناقصه و یا مزایده برابر مشخصات فنی و توزیع آن ها .
  • تشکیل پرونده مناقصه و یا مزایده اعلام شده و ارائه آن به مدیرمالی جهت طرح در کمیسیون عالی معاملات .
  • اعلام برندگی به اشخاص یا شرکت ها برابر نظر کمیسیون عالی معاملات و لزوم مراجعه آنان جهت عقد قرارداد و ارائه ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات .
  • تهیه و تنظیم متن قراردادهای منعقده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه .

       نهایی کردن شرایط فنی قراردادو تکمیل و ارسال اسناد مربوط جهت تایید مدیر