شرح وظایف کارشناس حسابداری
  • ارسال و تهیه‌ فرم مالیاتی‌ به‌ همراه چکهای‌ صادره مالیات به‌ اداره دارایی‌ و تهیه‌ اظهار نامه‌ مالیاتی‌ جهت‌ ارزش افزوده
  • انجام امور مربوط به‌ تشخیص‌ و تعیین‌ سرفصل‌
  • تهیه فهرست اعتبارات و هزینه های انجام شده
  • ثبت‌ اعتبارات اسنادی‌ و پیش‌ پرداخت‌ ها در دفاتر مربوط
  • مراقبت از اسناد ضمانتی و اخذ ضمانت نامه و تمدید و استرداد طبق آیین نامه مالی