چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

قاسمی خبر داد،

پاکسازی بیش از 6 هزار متر از دیوار نویسی های سطح شهر

داریوش قاسمی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: در سه ماه شهریور، مهر و آبان ماه امسال بیش از 6 هزار متر از دیوار نویسی های سطح شهر پاک سازی شده است.

به گزارش روابط عممی سازمان زیباسازی شهرداری قزوین، قاسمی مدیرعامل این سازمان عنوان کرد: پدیده دیوارنویسی یکی از مهم ترین معضلاتی است که بر روی سیما و منظر شهری تأثیر می‌گذارد.

وی ادامه داد: مجموعه مدیریت شهری با هدف پاکسازی این دیوار نویسی ها و افزایش زیبایی کالبد شهری نسبت به رفع این معضل اقدام می کند.

این مدیرشهری از پاکسازی بیش از 6 هزار متر مربع از دیوار نویسی های موجود در سطح شهر توسط سازمان زیباسازی شهرداری قزوین در شهریور،  مهر و آبان ماه امسال خبر داد.

قاسمی یادآور شد: پاکسازی دیوار نویسی ها هزینه زیادی را بر دوش مجموعه مدیریت شهری می گذارد که اگر این معضل حل شود و شهروندان از دیوار نویسی ها بر روی دیوارهای طح شهر خودداری کنند می توان این هزینه را در راستای اجرای پروژه های بهتر و مفید تر برای  بهبود کیفیت زندگی شهری استفاده کرد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین خاطرنشان کد: این دیوار نویسی ها می تواند بر روی روان شهروندان تأثیرگذار باشد و موجب ایجاد نازیبایی های سیمای شهری و ایجاد زوائد  بصری شود که دستاورد آن علاوه بر نازیبایی سطح شهرایجاد استرس و تأثیرات منفی بر روحیه شهروندان خواهد بود.

تصاویر مرتبط