معرفي مسئولين

معرفي مسئولين شهردار   قزوین:   مهدی صباغی تلفن:33227171 معاون  مالی و اقتصادی: مسعود حاج نصراله ئی تلفن:33224968 معاون حمل و نقل و ترافيک: اسماعیل عرشیان ...