سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

نصرتي، رئيس مجمع جهاني شهرهاي جاده ابريشم:

اجراي 11بند قطعنامه اجلاس جهاني جاده ابريشم شروع شده است

دکتر مسعود نصرتي، رئيس مجمع جهاني شهرهاي جاده ابريشم و شهردار قزوين گفت: خوشبختانه دبيرخانه مجمع جهاني شهرهاي جاده ابريشم در 6ماهه قبل موفق شده است تمامي 11بند قطعنامه اجلاس جهاني جاده ابريشم را با مشارکت تمام شهرهاي عضو شروع کند.

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل دبيرخانه مجمع جهاني شهرهاي جاده ابريشم؛ نصرتي افزود: با شروع تمامي 11بند قطعنامه اجلاس جهاني جاده ابريشم، موفقيت‌هايي براي اهداف اقتصادي، فرهنگي و گردشگري با تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي حاصل شده است.

وي بيان کرد: اکنون 39 شهر ايراني و 24 شهر خارجي عضو مجمع و ميزبان برنامه براي 3 سال متوالي ترکيه، افغانستان و ايتاليا خواهند بود.

شهردار قزوين گفت: در ابتداي بيانيه يازدهمين اجلاس جاده ابريشم آمده است، ما نمايندگان شهرهاي محور تاريخي، فرهنگي و اقتصادي جاده ابريشم و نمايندگان مجمع شهروندان جهاني از گوشه و کنار جهان خود را پايبند به پارادايم اجلاس يازدهم (صلح و همزيستي مسالمت آميز با مشارکت همه شهروندان به منظور تحقق توسعه پايدار در شهرها با بهره گيري از ديپلماسي شهري در مسير هشت هزار کيلومتري جاده ابريشم) مي‌دانيم و معتقديم مي توانيم در کليه ابعاد کارکردي شهرها اعم از حمل ونقل، سکونت، فعاليت و اوقات فراغت با مهيا نمودن بستر ارتباطي تنگاتنگ و مستمر و در يک معادله هم افزا (سينرژيک) با يکديگر محيط زندگي مان را به مکان و فضايي بهتر، زيباتر و سرزنده تر تبديل نماييم. براي دستيابي به اهداف مورد انتظار از اين اجلاس، بيانيه ذيل را مورد اجماع قرار داديم تا از اين بستر، دنيايمان را به مکاني با احساس رضايت فزاينده نزديک نماييم.

وي گفت: بند يک اين بيانيه "بر اساس پيام تأکيد دبيرکل سازمان ملل متحد، شهرهاي شرکت کننده موافقت کرده اند که تجارب خود را در زمينه کيفيت زندگي و تنظيم فرآيندهاي ارتقاء آن در جهت اهداف توسعه پايدار تبادل نمايند." است.

رئيس مجمع جهاني شهرهاي جاده ابريشم افزود: بند 2 اين بيانيه "به استناد پيام رسمي رياست سازمان برنامه اسکان بشر و تآکيد بر تأسيس مجمع همبستگي جاده ابريشم براي تعامل با سازمان ملل متحد و در جهت تحقق اهداف توسعه پايدار با موافقت شرکت کنندگان مجمع مذکور و عضويت شهرها و نهادها و سازمان ها و ... پس از احراز قرار گيري ايشان در مسير توسط پايگاه پژوهشي، اين مجمع تأسيس مي گردد." است.

وي گفت: در بند 3 اين بيانيه آمده است،"شهرهاي شرکت کننده بر اساس ارائه اي که از گزارش برنامه شکوفايي شهري برنامه اسکان بشر ملل متحد صورت گرفت موافقت کردند که ساختاري مشخص براي الحاق شهرها به اين برنامه جهاني توسط مجمع همبستگي شهرهاي راه هاي ابريشم با همکاري بين برنامه اسکان بشر ملل متحد ، مجمع جهاني شهرهاي اسلامي و بنياد جهاني رهبران شهري تعيين و ارائه گردد."

نصرتي ادامه داد: بند چهار اين بيانيه "تأکيد بر مصوبه نشست سوم و چهارم آگوست 2016 اجلاس ژنو، در مقر سازمان ملل متحد مبني بر ايجاد سازمان اقتصادي کشورهاي راه ابريشم به عنوان يکي از برنامه هاي اقدام مصوب پايلوت بين المللي شکوفايي شهري، که اين سازمان يک هولدينگ تجاري متعلق به شهرداري هاي مسير است و سعي خواهد نمود با ايجاد جهش در گردش مالي شهرداري ها و با استفاده از فرصتهاي بين المللي اجلاس راه ابريشم ضمن ايجاد امکانات ويژه براي شهرها، شهر را به عنوان يک شهر اقتصادي داراي ابتکار عمل در مقياس بين المللي معرفي نمايد." است.

وي بيان کرد: در بند 5 اين بيانيه آمده است، "بي شک رشد و تعالي شهرهايمان در جايگاه کانون هاي جمعيتي متراکم و فشرده، ابتدا در درون ذهن هايمان شکل گرفته است و بازتاب آن در قالب رفتار و ارزش هايمان به نمايش درآمده و در بستر کالبد و محيط فيزيکي شهرهايمان تجسم و تبلور خواهد يافت و رشد و تعالي واقعي با اعتقاد به سرمايه هاي اقتصادي ، اجتماعي ، انساني و نمادين استقرار خواهد يافت.".

وي به بند 6 اين بيانيه اشاره و بيان کرد: "ما بر اين باوريم که شهرهايمان متعلق به همه شهروندانش فارغ از جنسيت، نژاد، زبان، رنگ، مليت و مذهب آنها است. به گونه اي که با احترام به تفاوت ها و تمايز ها و برخورداري متناسب و متوازن همه آنها ، مي توانيم حاکميت واژه مقدس و ستودني (عدالت) را به نظاره بنشينيم به گونه اي که شهروندان شهرهايمان هويت خود را گره خورده به مکان زندگي و آباداني آن را مستلزم مشارکت و ايفاي نقش فعال، پويا و کارامد در اداره و مديريت آن مي دانند و ايمان دارند اقتصاد آنها ارتباط معنا دار، مستقيم و دوسويه با حيات اقتصادي شهرهايشان دارد." موضوع بند 6 اين بيانيه است.

نصرتي گفت: بند 7 اين بيانيه "استراتژي توسعه ي شهرهاي واقع در مسير جاده ابريشم، افزايش قابليت زندگي و قابليت حرکت در شهر و ميان شهرها مي باشد و ثروت هاي مادي، فرهنگي و اقتصادي در شهرها پنهان شده است. بنابراين راه استفاده مطلوب از اين ثروتها، اجراي بازآفريني شهري است و شهرها شايسته ي توجه ويژه به حقوق انسانها به ويژه حقوق زنان و کودکان مي باشند." است.

وي گفت: بند 8 اين بيانيه نيز "معتقديم نقش مهم، حياتي و تاريخي راه ها و از جمله جاده ابريشم و در جايگاه تبادل و جا به جايي کالا، فرهنگ، سرمايه انساني ، فن آوري و انديشه ها در قرن بيست و يکم نه تنها کمرنگ نشده بلکه با توجه به رشد روز افزون جمعيت و لزوم تأمين نياز و خواسته هاي شهروندان و دسترسي مطلوب آنها ، اهميت جاده ها را صد چندان نموده است و با علم به اينکه با آغاز موج سوم تحولات زندگي بشري (عصر ارتباطات)، شکل و نقش جاده ها از ماهيت تبادل زميني و دريايي، در يک شبکه جهاني و فضاي جريان نمود و عينيت يافته است. مي توانيم با درک و فهم درست و صحيحي از تحولات و کارکردها و ايجاد مجامع و همگرايي هاي منطقه اي با رصد نمودن روندهاي جهاني، انتقال دانش، علم، فناوري، محصولات و در نهايت آسايش و آرامش به منظور تأمين کيفيت زندگي در حال شکوفايي را در بستر ها و شيوه هاي جديد مهيا نماييم." است.

وي "امنيت به عنوان مقوله اي مهم و پيش شرط سرمايه گذاري براي احياي مسير ابريشم است و ضروري است که بايد در اين زمينه تلاش کرد. ما بر اين باوريم که مقوله امنيت وابسته به همزيستي مسالمت آميز و فهم و درک مشترک و احترام به تفاوت ها و تمايزهاست. تحقق امنيت به تنهايي از ناحيه مديران شهري و سياستمداران تأمين نخواهد شد و شهروندان ايفاگر نقش خواهند بود و همگي باور داريم با استقرار صلح و همزيستي مسالمت آميز، منافع مشترک براي همگان به ارمغان آورده خواهد شد."، "همگي حاضرين خود را متعهد مي دانند که با برنامه ريزي بهينه جهت تحقق مواردي شامل برگزاري جشنواره ها، سمينار هاي مشترک، تأسيس نهادهاي مشارکتي پژوهشي و آموزشي با مشارکت شهرهاي در مسير جاده ابريشم اقدامات لازم معمول نمايند." و " پيرو تفاهم نامه شهرداري قزوين و سازمان WCO در تاريخ 10 ماه مي 2015 که قزوين رسماً به عنوان مرکز شهروندان جهاني جاده ابريشم SRCWC معرفي گرديده، شرکت کنندگان در اين اجلاس توافق مي نمايند که کاروانسراي سعدالسلطنه را نيز به عنوان بزرگترين مجموعه تاريخي راه ابريشم و مقصد ويژه گردشگري به رسميت بشناسند." را از بندهاي 9، 10 و 11 اين بيانيه عنوان کرد.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط