یکشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۳

خيابان نادري قزوين تا بازگشايي مدارس مسدود مي شود

با هدف تكميل پروژه تقاطع غير همسطح 7 دي(نادري)، خيابان نادري از هفتم شهريور تا بازگشايي مدارس (31 شهريور) مسدود شد

 

عليرضا منجم، رييس اداره روابط عمومي شهرداري قزوين، ضمن قدرداني از شهروندان قزويني در همراهي با شهرداري در اجراي پروژه ها، افزود: براي تكميل پروژه تقاطع غير همسطح 7 دي(نادري) تا پيش از بازگشايي مدارس، خيابان نادري از هفتم شهريور مسدود مي شود.
منجم خاطرنشان كرد: شهروندان مي توانند تا بازگشايي مجدد مسير، از محورهاي سعدي و فردوسي تردد كنند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط