دوشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۲۶

مسگري،مسئول روابط عمومي معاونت سرمايه گذاري شهرداري قزوين:

گردشگري، فرصتي براي افزايش سرمايه‌گذاري در قزوين

يکي از سرفصل‌هاي اقتصاد شهرها، سرمايه‌گذاري در شهرها به شمار مي‌آيد؛ بنابراين چگونگي جذب سرمايه و سرمايه‌گذار، علمي مشترک است که سازمان‌هاي اقتصادي را با نهادهاي شهري درگير مي‌کند

 

مسئول روابط عمومي معاونت سرمايه گذاري شهرداري قزوين گفت:گردشگري، فرصتي براي افزايش سرمايه‌گذاري در شهر قزوين بشمار مي آيد.
محسن مسگري افزود؛شهر قزوين نيز به واسطه اهميت در حوزه گردشگري مذهبي و شاهراه کشور در اين زمينه فعال بوده و نياز به راهکارهاي جديد دارد.
وي ادامه داد:شهر يک مجموعه به‌هم‌پيوسته است که بايد به‌صورت متعادل رشد کند، درحال حاضر در شهر قزوين سرمايه‌گذاري بر واحدهاي مسکوني و تجاري اشباع شده است و به نظر مي‌رسد نهادهاي مختلف بايد سرمايه‌گذاران را به سمت زيرساخت‌هاي مرتبط با گردشگري و رفاه سوق دهند
مسگري بيان کرد:موقعيت و حضور سرمايه گذار يکي از سرفصل‌هاي شهرداري قزوين است که هنوز بسيار جاي کار دارد و امروزه خوشبختانه نهادهاي متولي درحوزه گردشگري در حد مطلوب عمل کرده‌اند، اما با وجود موفقيت در حوزه توريستي و گردشگري، خلأهايي در بخش امکانات و تفريح وجود دارد که بايد بيشتر به آن توجه شود،البته نبايد از ظرفيت گردشگري سلامت غافل شد.‌

مسگري افزود:کلينيک‌هاي تخصصي درماني يکي ديگر از نکاتي است که بايد روي آن سرمايه‌گذاري ويژه شود، بنابراين متوليان گردشگري و شهري بايد يکي از اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را به اين سرفصل اختصاص دهند
برخي امکانات شهري مانند فضاي سبز و پارکينگ نيز جايگاه خوبي براي سرمايه‌گذاري تلقي مي‌شود، اما اين حوزه بيشتر به شهرداري برمي‌گردد. ما مي‌توانيم در مرکز شهر با ايجاد فضاي پارک خودرو به‌صورت طبقاتي، منبع خوبي براي کسب درآمد ايجاد کنيم.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط