دوشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۲۶

عرشيان، مديرعامل سازمان ترافيک شهرداري قزوين:

کارت تردد وسايل نقليه ساکنان خيام قزوين توزيع شد

باتوجه به اجراي طرح پياده راه خيام در محدوده حدفاصل چهارراه شهرداري تا سه راه خيام و ممنوعيت تردد وسايل نقليه در اين محدوده از شهر قزوين، کارت تردد براي ساکنان اين محدوده صادر شده است.

 

اسماعيل عرشيان، سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: باتوجه به اجراي طرح پياده راه خيام در محدوده حدفاصل چهارراه شهرداري تا سه راه خيام و ممنوعيت تردد وسايل نقليه در اين محدوده از شهر قزوين، کارت تردد براي ساکنان اين محدوده صادر شده است.
عرشيان افزود: براساس اطلاع رساني هاي صورت گرفته، ساکنان محدوده اجراي طرح پياده راه خيام نسبت به ثبت نام براي دريافت کارت تردد اقدام کردند.
مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين ادامه داد: اين کارت تردد فقط براي ترددهاي مسکوني صادر شده است که در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه خردادماه سال جاري توزيع مي شود.
عرشيان با اشاره به نحوه توزيع کارت تردد پياده راه خيام عنوان کرد: افراد متقاضي دريافت کارت تردد پياده راه خيام که پيش از اين اقدام به ثبت نام کرده اند، مي توانند با در دست داشتن اصل و کپي آخرين قبض برق منزل مسکوني و اصل و کپي کارت ماشين به سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين مراجعه کرده و کارت تردد خود را دريافت کنند.
وي تصريح کرد: براي اطلاع رساني مطلوب ترشماره همراه افراد متقاضي دريافت کارت تردد از طريق فرم هاي مخصوص صدورکارت در اختيار سازمان حمل و نقل و ترافيک شرداري قزوين قرار گرفته بود و متقاضيان پس از دريافت پيام کوتاه از سوي سازمان مي توانند با مراجعه به سازمان نسبت به دريافت کارت تردد خود اقدام کنند.
عرشيان با بيان اين که ساکنان اين محدوده از شهر قزوين که براي دريافت کارت تردد پياده راه خيام اقدام کرده اند به دو گروه تقسيم شدند، خاطرنشان کرد: گروه اول شامل ساکنان کوچه هاي حاجي نصيري، خرسند، تعهدي، بن بست هاي رفيع و پويا بوده که مي توانندروز چهارشنبه 21 خردادماه سال جاري براي دريافت کارت تردد خود به سازمان مراجعه کردند.
وي ابراز کرد: گروه دوم نيز شامل ساکنان کوچه هاي نوري فرد و عليزاده هستند که مي توانند روز پنج شنبه 22 خردادماه سال جاري با مراجعه به سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين نسبت به دريافت کارت تردد وسايل نقليه خود در محدوده پياده راه خيام اقدام نمودند.

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين يادآور شد: در محدوده اجراي طرح پياده راه خيام(حدفاصل چهارراه شهرداري تا سه راه خيام) 700خانوار سکونت دارند که پس از اجراي طرح تنها با دراختيار داشتن کارت تردد وسايل نقليه مي توانند وارد محدوده اجراي طرح شوند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط