پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۲۵

عرشيان، مديرعامل سازمان ترافيک شهرداري قزوين:

اقدامات اوليه براي اجراي طرح پياده راه خيام آغاز شد

طرح پياده راه محور خيام حدفاصل چهارراه شهرداري تا سه راه خيام شهر قزوين اجرا مي شود.

مدير عامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: اقدامات اوليه براي اجراي طرح پياده راه خيام آغاز شد

به گزارش روابط عمومي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين، اسماعيل عرشيان افزود: طرح پياده راه محور خيام حدفاصل چهارراه شهرداري تا سه راه خيام شهر قزوين اجرا مي شود.
وي اضافه کرد: يکي از اقدامات موردنياز براي اجراي اين طرح بررسي شرايط ويژه براي تردد خودروهاي ساکنان اين محدوده از شهر قزوين است.
مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين با اشاره به اجراي طرح شناسايي منزل به منزل ادامه داد: بامراجعه حضوري به در منازل ساکنان اين محدوده از شهر قزوين اطلاعات کلي ملک و خودرو آن‌ها توسط آمارگيران سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين ثبت مي شود.
عرشيان عنوان کرد: ثبت اطلاعات ساکنان اين محدوده از شهر قزوين از شنبه هفته آينده آغاز شده و به مدت چهار روز به طول مي انجامد.
وي تصريح کرد: در مرحله بعد براي مراجعه حضوري ساکنان اين محدوده از شهر قزوين به سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين به منظور دريافت کارت ويژه ساکنين اطلاع رساني از طريق ارسال پيام کوتاهي که در اختيار آمارگيران سازمان قرار داده اند، انجام مي شود.
مدير عامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: ساکنان اين محدوده از شهر قزوين پس از دريافت پيامک از سوي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين بايد براي دريافت کارت ويژه با در دست داشتن اصل وکپي کارت خودرو و آخرين قبض برق منزل به سازمان مراجعه کنند.
عرشيان خاطرنشان کرد: به منظور اطمينان از ثبت نام تمام ساکنان محدوده چهار راه شهرداري تا سه راه خيام در مرحله اوليه ثبت نام دريافت کارت ويژه ساکنين در صورتي که ساکنان منزل حضور نداشته باشند با چسباندن برچسب يادداشت در منزل، زمان بعدي مراجعه آمارگيران به آنان اعلام مي شود.
وي يادآور شد: در اختيار داشتن کارت ويژه و چسباندن برچسب آن، ساکنان اين محدوده از شهر قزوين اجازه تردد پيدا مي کنند درغيراين صورت هيچ خودرويي اجازه ورود به محدوده اجراي طرح پياده راه را ندارد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط