یکشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۱۹

با پايان عمليات طراحي توسط سازمان خدمات طراحي؛

فاز دوم بوستان بانوان قزوين به زودي به بهره برداري مي رسد

با طراحي فازهاي دوم و سوم بوستان بانوان قزوين توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين، اين بوستان به زودي با كاربري هاي جديد و متنوع، بيش از 2 هکتار توسعه مي يابد.

 

ساناز كريميان ها، مسئول پروژه طراحي فازهاي دوم و سوم بوستان بانوان با اعلام مطلب فوق افزود: بوستان بانوان به دليل پديد آوردن محيطي سالم، پر نشاط و امن براي ورزش، تفريح و انجام فعاليت هاي مخصوص بانوان، در سال هاي اخير به شدت مورد توجه قرار گرفته و در بسياري از شهرهاي کشور مانند تهران، قزوين، زنجان، دزفول، بروجرد و ... به بهره برداري رسيده است.
كريميان ها با اشاره به استقبال بانوان قزويني از احداث بوستان بانوان فعلي گفت: بنا به درخواست شهرداري منطقه 2، سازمان خدمات طراحي شهرداري در مرداد ماه سال جاري طراحي فاز دوم و سوم پارک بانوان در زمين ضلع شرقي بوستان فعلي را در دستور کار خود قرار داد و پس از انجام مراحل طراحي در آذر ماه سال جاري، فاز دوم طرح براي اجرا به حوزه منطقه 2 شهرداري ارسال شد.
مسئول پروژه طراحي فازهاي دوم و سوم بوستان بانوان با بيان اينكه بوستان بانوان فعليدرزمينيبهمساحت27هزار متراحداثودرحدود 2 سالپيشبهبهرهبرداريرسيدهاسـت، اظهار كرد: زمين در نظر گرفته براي توسعهبوستانبانوانازدوبخشجداازهمتشكيلشده كهفاز دوم زميني در بخش شرقي، به مساحت 9 هزار و 756 مترمربع است و از شمال به بلوار بهشتي و ميدان شهيد بابايي، از شرق به بلوار دهخدا و از غرب و جنوب، به بوستان بانوان فعلي منتهي شده و هم اکنون در مرحله اجرا مي باشد.
وي مساحت فاز سوم پروژه را 10 هزار و 330 متر مربع عنوان و توضيح داد: اين زمين كه در بخش غربي است و هم اکنونبرايكاشتسبزيجاتمورداستفادهقرارمي گيرد، از شمال به بلوار بهشتي و ميدان سرداران، از غرب به بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) ، از شرق به پارک موجود و از جنوب به خيابان هزار جريب منتهي شده و به عنوان فاز سوم طرح هم اکنون در مرحله طراحي است.
كارشناس سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين عمدهترينعملكردها و كاربري هاي لحاظ شده در طراحي بوستان بانوان را شامل چهار سرفصل ورزشي، اداري- تجاري، خدماتي- رفاهي، فرهنگي ذكر كرد و گفت: بخش شرقي اين بوستان، با توجه به دارا بودن پتانسيل هاي مورد نياز به راه اندازي کاربري ورزشي و فضاي سبز اختصاص يافت و ساير کاربري ها مانند فرهنگي، خدماتي رفاهي، اداري و تجاري در طراحي بخش غربي پيش بيني شده است.
وي ادامه داد:بخش ورزشي شامل استخر، فضاهاي باز ورزشي نظير تنيس، بدمينتون، واليبال، بسكتبال، تيراندازي با كمان، شطرنج و راه اندازي پيست دوچرخه سواري؛ بخش اداري- تجاري شامل فروش صنايع دستي وهنري، فروش محصولات فرهنگي،غرفه هاي خوداشتغالي؛ بخش خدماتي- رفاهي شامل رستوران، بوفه، تريا، نمازخانه، فضاي بازي كودك، گلخانه، چايخانه سنتي،سالن چندمنظوره، سرويس بهداشتي و آلاچيق و بخش فرهنگي شامل كانون پرورشفكري،كارگاه هاوكلاسهاي هنري (فرهنگسرا)، ايجادالمانها ونشانه هاي موضوعي،كتابخانه وسالن مطالعه،نمايشگاه آثارهنري مي باشد.
 مسئول پروژه طراحي فازهاي دوم و سوم بوستان بانوان قزوين در پايان با بيان اينكه امروزه باتوجه به تراكمزيادجمعيت درشهرها وآلودگي محيط شهري،نقـش فضـاهاي سـبزشهري روزبه روزروشن ترمي شود، افزود:فضاي سبزبه عنواني  طبيعـي عـلاوه بـركـاهش آلودگي محيطي مانند دود و صدا درافزايش آرامش محيط وسلامت فردي و اجتماعي ساكنين موثراست؛به همين جهت  پرداختن به كاربري فضاي سبزوتلاش جهت رفع كمبود و نيازهاي آتي وافزايش سرانه پارك و فضـاي سـبزلازم و ضـروري بــه نظــرمــي رســد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط