پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۲۸

حقيقت خواه، دبير ستاد محيط زيست شهرداري قزوين:

سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري قزوين، واحد نمونه خدماتي سبز کشور شد

امسال ستاد محيط زيست شهرداري قزوين با همكاري اداره كل حفاظت محيط زيست استان قزوين با ارايه مدارک و گزارش عملکرد سازمان مديريت پسماند شهرداري به اين کميته، توانست عنوان واحد نمونه خدماتي سبز کشور را براي اين سازمان کسب کند.

 

دبير ستاد محيط زيست شهرداري قزوين گفت: امسال ستاد محيط زيست شهرداري قزوين با همكاري اداره كل حفاظت محيط زيست استان قزوين با ارايه مدارک و گزارش عملکرد سازمان مديريت پسماند شهرداري به كميته "انتخاب صنعت و خدمات سبز"، توانست عنوان واحد نمونه خدماتي سبز کشور را براي اين سازمان کسب کند.
سمانه حقيقت خواه افزود: سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين تلاش هاي ارزنده اي جهت دفع و دفن اصولي و بهداشتي و بازيافت پسماندها کرده است كه جا دارد از مديرعامل، کارشناسان و کارکنان سازمان مديريت پسماندها و کليه تلاشگراني که در اين زمينه، اعم ازحمل و نقل و پردازش و دفن بهداشتي آنها به صورت شبانه روزي تلاش و همکاري مي کنند تشكر و قدرداني کنيم.

شايان ذکراست؛ کميته "انتخاب صنعت و خدمات سبز" سازمان حفاظت محيط زيست كشور هر ساله از بين واحدهاي صنعتي و خدماتي بر اساس معيارهاي مشخص همچون سازگاري با فرآيند توليد پاک، کاستن اثرات منفي برمحيط زيست و حفاظت از محيط زيست كه اقدام مؤثري را انجام داده باشند، واحد نمونه خدماتي سبز کشور را انتخاب مي‌کند.

 

تصاویر مرتبط