دوشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۲

رهبري‌منش، معاون طرح و برنامه شهرداري قزوين:

دبيرخانه نظام پيشنهادات شهرداري قزوين از پيشنهادات ارسالي استقبال مي‌كند

دبيرخانه نظام پيشنهادات در معاونت طرح و برنامه شهرداري قزوين از پيشنهادات ارسالي كارشناسان در راستاي يكپارچه‎سازي تمامي توان‌هاي فكري مجموعه استقبال مي‌كند.

 

معاون طرح و برنامه شهرداري قزوين گفت: دبيرخانه نظام پيشنهادات در معاونت طرح و برنامه شهرداري قزوين از پيشنهادات ارسالي كارشناسان در راستاي يكپارچهسازي تمامي توان‌هاي فكري مجموعه استقبال مي‌كند.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ جمال رهبري‌منش هدف اصلي از استقرار نظام پيشنهادات در اين مجموعه را استفاده از نقطه نظرات كليه كارشناسان و ايجاد ديدگاهي واحد با يكپارچه‌سازي تمامي توان‌هاي فكري مجموعه عنوان كرد و افزود: هدف اصلي از استقرار نظام پيشنهادات، اعتقاد و باور نسبت به اين مفهوم است كه يكي از مهمترين شيوه‌هاي شناخت تمامي فعاليت‌ها و فرآيندها و يافتن روش‌هاي بهبود آنها، استفاده از نقطه نظرات كليه كارشناسان و ايجاد ديدگاهي واحد با يكپارچه‌سازي تمامي توان‌هاي فكري مجموعه مي‌باشد.
وي با بيان اينكه عملكرد عمده اين نظام  بهبود جريان ارتباطات از پائين‌ترين سطوح كارشناسي به بالاترين سطح سازماني و بر اساس اصل احترام به كاركنان شهرداري و نظارت آنان بنا شده است، بيان كرد: نظام پيشنهادات به عنوان يكي از ابزارهاي مهم براي ايجاد روحيه مشاركت فردي و گروهي كاركنان در جهت بهبود وضع موجود است.
رهبري‌منش بيان كرد: كارشناسان و كاركنان مي‌توانند پيشنهادات خود را در چهار چوب محورهاي ارتقاء سطح كارايي و اثر بخشي، بهبود كار فردي و گروهي، افزايش رضايت ارباب رجوع از طريق بهبود كيفيت خدمات قابل ارائه، بهبود روش‌هاي انجام كار و تسريع در امور، بهبود كيفيت و صرفه‌جويي در مواد، وقت، انرژي، هزينه و ساير منابع يا ساير موضوعات مرتبط با اهداف وظايف و مأموريت هاي شهرداري و واحدهاي تابعه به اين مجموعه ارائه كنند.
معاون شهردار قزوين اضافه كرد: افزايش كميت و كيفيت خدمات و بهره وري، بهبود رفاه و زندگي كاري ، افزايش رضايت شغلي، افزايش سطح دانش و ارتقاء سطح انگيزش كاركنان،         ارتقاء شأن و جايگاه شهرداري و واحدهاي تابعه در نزد افكار عمومي، بهبود ارتباط با ساير دستگاهها، ارتقاء نظم و انضباط كاري، بهسازي نظام هاي مديريتي و بهبود روابط انساني از ديگر محورهاي مي‌باشد كه كارشناسان و كاركنان مي‌توانند پيشنهادات خود را به اين مجموعه ارائه كنند.
رهبري‌منش اضافه كرد: نظر به اينکه ارائه پيشنهادات در تکميل فرمهاي ارزشيابي پرسنل نيز موثر است، همچنين دبيرخانه نظام پيشنهادات مستقر در حوزه معاونت طرح و برنامه همواره از پيشنهادات ارسالي استقبال نموده و فرمهاي مورد نياز از طريق پرتال شهرداري و همچنين temp در دسترس مي‌باشد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط