پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

حجت‌الاسلام ابوترابي فرد، رئيس هيئت امناي موزه تاريخ تمدن جهان ا

نقشه راه براي موزه تاريخ تمدن جهان اسلام تدوين شود

حجت‌الاسلام سيد محمدحسن ابوترابي فرد، رئيس هيئت امناي موزه تاريخ تمدن جهان اسلام با بيان اينکه در قرآن پيام‎هاي روشني براي شهرهاي اسلامي مطرح شده است، بر ضرورت تدوين نقشه راه قابل دفاع براي اين موزه تاکيد کرد.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين؛ حجتالاسلام و المسلمين ابوترابيفرد، رئيس هيئت امناي موزه تاريخ تمدن جهان اسلام در چهارمين همايش شوراي عالي هدايت فني و اجرايي موزه و تاريخ تمدن جهان اسلام گفت: امروز ما نيازمند گفتوگوهاي جدي براي آغاز حرکتي عظيم در جهت اهداف راه‌اندازي اين موزه بزرگ اسلامي هستيم.

وي با بيان اينکه بايد معناي عام و روشني از موزه ارائه شود، افزود: موزه يک معني روشن دارد و آن هم ارائه يک واقعيت تاريخي است، از اين رو بايد واقعيت‏‌هاي تاريخ ايران و اسلام در آن به خوبي نمايش داده شود؛ تاريخ يک واقعيت است و چه بهتر است که در اين موزه، تاريخ و تمدن جهان اسلام که بسيار گسترده و عظيم است را به عموم مسلمانان جهان نمايش دهيم.

حجت‌الاسلام والمسلمين ابوترابيفرد تاکيد کرد: با توجه به اين مهم بايد تلاش کنيم در مباني و اصولي که براي اين موضوع تدوين ميشود به اهميت اين عنوان و سازگاري فعاليتهايي که قرار است انجام شود، توجه ويژه داشته باشيم، تا اگر بعدها به اساسنامه، نقشه راه و يا چهارچوبهاي کلي اين موزه مراجعه شد با يک پاسخ اقناع کننده مواجه شوند و اين فعاليت سخت و پيچيدهاي است.

وي تصريح کرد: يکي از حوزههاي مورد بحث اين موزه بايد اين باشد که اگر اين موزه را از دريچه شهرهاي اسلامي نگاه کرديم، بتوانيم به قرآن کريم که مهمترين اصل مورد قبول هر مسلمان است مراجعه کنيم و بتوانيم شهرهاي اسلامي و مسکنهاي اسلامي را با توجه به ويژگيهاي قرآني احصا کنيم.

رئيس هيئت امناي موزه تاريخ تمدن جهان اسلام در ادامه سخنانش، شهر قزوين را نگين مجموعه باغات کشور دانست و افزود: معماري شهر قزوين الهام گرفته از آيات قرآن بنا شده است و در آن بر مولفههاي قرآني براي يک شهر اسلامي تاکيدات زيادي شده است. همانطور که قرآن شهرهاي اسلامي را توصيف ميکند که بيرون آنها انباشته از باغات و راههاي آن با درختاني سر سبز پوشيده شده است، اين تاکيدات در شهر قزوين به خوبي ديده ميشود.

وي تخريب محيط زيست را بزرگترين معصيت بشر نسب به مخلوقات خداوند دانست و ادامه داد: ما فکر ميکنيم امروز معصيت خدا تنها در بي حجابي و امثال آن است اما بايد بدانيم که تخريب محيط زيست بزرگترين معصيت است چراکه عواقب اين تخريب، يک جامعه را تهديد ميکند.

حجت الاسلام والمسلمين ابوترابيفرد با بيان اينکه در قرآن پيامهاي روشني براي شهرهاي اسلامي مطرح شده است، افزود: چه خوب است که اين پيامها يکي از موضوعات ما در روند اين همايشها باشد و در تدوين اساسنامه ديده شود؛ معماريهاي قبل و بعد از اسلام، معماري تاريخ جهان اسلام در ادوار مختلف به کلي ميتواند در اين موزه مورد بررسي قرار گيرد؛ با اين کار که تاکنون توسط هيچ کشور مسلماني انجام نشده، ميتوانيم جايگاه اين موزه را در ميان ساير موزهها به دستآوريم که کاري بزرگ و ارزشمند است.

وي بر ضرورت تدوين يک نقشه راه قابل دفاع براي اين موزه تاکيد کرد و گفت: بايد بتوانيم يک نقشه راه قابل دفاع را براي اين فعاليت تدوين کنيم و در آن مراحل قدم برداشتن در مسير را تبيين کنيم. همين موضوع نيز ميتواند يکي از حوزه‌هاي قابل قبول به عنوان متون فکري اين موزه و آغاز راهي در اين مسير باشد.

اگر ايرانيها نبودند تمدن اسلامي شکوفايي چنداني پيدا نميکرد

به گزارش ايکنا در بخش ديگري از اين همايش، کاظم موسوي بجنوردي، رئيس دائرةالمعارف اسلامي، با بيان اينکه ايرانيها از گذشته به عنوان انسانهاي موحد شناخته ميشدند، اظهار کرد: درست است که تمدن اسلامي به پيامبر بزرگ اسلام حضرت محمد(ص) و در حجاز وحي شد و بعد از آن توسط معصومين(ع) ادامه پيدا کرد، اما به دليل موحد بودن ايرانيها، آنها نيز در بهوجود آمدن تمدن اسلامي نقش بسازيي را ايفا کردند.

وي ادامه داد: زماني که اسلام در حجاز معرفي شد، مردم آنها با ديدگاه توحيدي اسلام فاصله بسياري داشتند، اما ايرانيها به دليل اينکه اسلام را در امتداد جهانبيني خودشان ميديدند، سعي در شکوفايي تمدن اسلامي داشتند. اين فعاليتها به حدي است که برخيها گفتهاند اگر ايرانيها نبودند تمدن اسلامي شکوفايي چنداني پيدا نميکرد.

رئيس دائرةالمعارف اسلامي تصريح کرد: همکاري ما براي اين موزه ميتواند در چهارچوبهاي علمي و روشن باشد؛ در اين زمينه ميتوانيم خدماتي را ارائه دهيم. لازمه اين کار اين است که با اهداف شوراي عالي و موزه و سازماني که قرار است شکل گيرد بيشتر آشنا شد تا در نهايت بتوان همکاري مفيدي را ارائه کرد.

موزه تاريخ تمدن اسلام رونق و شکوفايي را براي شهرهاي اسلامي ايجاد کند

بعد از اين سخنان محمد سعيد ايزدي، معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس شوراي عالي اجرايي موزه تاريخ تمدن اسلام، گفت: اميدواريم اين موزه بتواند رونق و شکوفايي را براي شهرهاي اسلامي و زنده ايجاد کند. البته با توجه به مباحث مطرح شده قرار شد نام اين موزه به موزه شهر تغيير پيدا کند.

وي افزود: شهر قزوين شرايطي را فراهم آورده است که امروز ميتواند پذيراي اين موزه براي نمايش تاريخ و تمدن ايران و اسلام باشد.

حقوق سکونت از نگاه اسلام بايد در جهان تعريف شود

در ادامه اين سخنان رضا پوروزيري، مدير منطقهاي خاورميانه اسکان بشر سازمان ملل متحد در خصوص دلايل ايجاد اين موزه سخناني را بيان کرد و افزود: در نشست‌هاي قبلي راجع به چيستي شهر اسلامي و مفهوم سکونت در اسلام مطالبي را بيان کرديم که در اين نشست اين موارد نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد.

وي ادامه داد: سندي به عنوان منشور سکونت در سازمان ملل متحده وجود دارد يک ايراني در نوشتن اين سند و منشور نقش فعال داشته است و مي‌تواند معروف‌ترين سند براي مفهوم بحث ما باشد.

وزيري با بيان اينکه حقوق سکونت از نگاه اسلام بايد درجهان تعريف شود، گفت: تلاش مي‌کنيم ابعاد اين پژوهش و تحقيق را توسعه دهيم چرا که ما به اين مسئله رسيده ايم که بايد تعريف حقوق سکونت از نگاه اسلام را به جهان معرفي کنيم. ضرورت دارند با توجه به اينکه در سرزمين ايران اسلامي زندگي مي کنيم ابعاد تمدني و محتوايي اين موزه نيز براي ما روشن شود از اين رو اين موزه بايد چيزي فراتر از يک موزه ساده باشد چرا که مي توانند پولي براي ارتباط ايران با ساير کشورهاي جهان اسلام باشد.

 

مدير منطقهاي خاورميانه اسکان بشر سازمان ملل متحد تصريح کرد: ما بايد بتوانيم بر پايه حقوق شهروندي و سکونت بر مبنا و مفاهيم اسلامي مظاهر و شواهد آن را به جامعه نشان دهيم معتقديم که تمدن ايران اسلامي با نگاه قرآن و تاکيدات اسلامي آميخته شده است.

موضوعات قرآني نسبت به حقوق سکونت در جامعه بيان شود

پوروزيري ادامه داد: بايد موضوعات ارزشمندي که در قرآن نسبت به حقوق سکونت مطرح شده است در جامعه بيان کنيم و اين اقدام درصد و اندازه خود رقم بزنيم براي اين اتفاق ضروريست که سازمان ها و دولت در اين زمينه ورود داشته باشند.

منشور حقوق سکنا از نگاه اسلام

بعد از اين سخنان احمد پاکتچي، از اعضاي شوراي عالي علمي مرکز دايره المعارف بزرگ اسلامي و عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع)، طرح محتوايي منشور حقوق سکنا را از نگاه اسلام به صورت پاورپوينت ارائه داد. اين پاورپوينت به مسئله حق و عدالت از ديدگاه قرآن پرداخت و افزود: در منشور حقوق بشر، مسئله حقوق سکنا مورد تاکيد است به گونه‌اي که مسئله حقوق بشر در معناي عام و حقوق اسکان در معناي خواص خودش بايد به صورت بنيادي مطرح شود.

وي با بيان اينکه در سنت اسلامي مسئله حقوق بشر و حقوق سکنا به صراحت بيان شده و کمک کننده ما براي رسيدن به يک مفهوم مشترک در اين زمينه است، افزود: در قرآن کريم به سطوح مختلف اسکان اشاره شده و اين محل را جايي براي آرامش بيان کرده است. از اين رو بين سکنا، مسکن و مکاني براي آرامش ارتباط معنا داري وجود دارد.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع)، تصريح کرد: با توجه به نگاه قرآن و اسلام زماني منشور ما کارآمد خواهد بود که بتوانيم به سمت الگوهاي کارآمد و علمي حرکت کنيم و بر معيارهاي مختلفي همچون اقتصادي، مديريت شهري، وقف مشارکتي در توليد فضاهاي عمومي، صرفه جويي و سبک زندگي اسلامي ايراني تاکيد کنيم.

چهارمين همايش شورايعالي هدايت فني و اجرايي موزه تاريخ تمدن جهان اسلام، با حضور مسعود نصرتي، رئيس مجمع جهاني شهرهاي اسلامي، حجت الاسلام و المسلمين ابوترابي فرد، رئيس هيئت امناي موزه تاريخ تمدن جهان اسلام، احمد پاکتچي، از اعضاي شوراي عالي علمي مرکز دايره المعارف بزرگ اسلامي، رضا پوروزيري، مدير منطقهاي خاورميانه اسکان بشر سازمان ملل متحد، کاظم موسوي بجنوردي، رئيس دائرةالمعارف اسلامي و اعضاي اين شورا در مرکز دايره المعارف بزرگ اسلامي برگزار شد.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط