پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

نصرتي، شهردار قزوين و رئيس مجمع جهاني شهرهاي اسلامي:

تعريف سکونت اسلامي بر مبناي قرآن نياز امروز جامعه است

مسعود نصرتي، شهردار قزوين و رئيس مجمع جهاني شهرهاي اسلامي با بيان اينکه موضوع تعريف سکونت از لحاظ شاخصه‎هاي شهرهاي مسلمان مورد تأکيد است، گفت: تلاش داريم تعريفي از سکونت اسلامي بر مبناي آيات قرآن براي کيفيت زندگي داشته باشيم.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين؛ نصرتي در چهارمين همايش شورايعالي هدايت فني و اجرايي موزه تاريخ تمدن جهان اسلام افزود: با توجه به اينکه جامعه اسلامي حدود يک ميليارد مسلمان دارد بحث تعريف سکونت از لحاظ شاخصههاي شهرهاي مسلمان مورد تأکيد بوده از اين رو تلاش مي شود تا تعريفي از سکونت اسلامي داشته باشيم.

وي ادامه داد: به دنبال تفاوتي بين زنده بودن و زندگي کردن بر مبناي آيات قرآن هستيم تا مشخص شود که شهر و شهروند چگونه بايد در کنار هم قرار گرفته و شرايط معماري اسلامي با تمدن اسلامي و ايراني نيز چگونه در کنار هم قرار گيرند.

رئيس مجمع جهاني شهرهاي اسلامي با بيان اينکه بايد تاکيدات قرآن را براي حقوق سکونت مورد تاکيد قرار دهيم، افزود: شهرهاي اين حوزه تمدني در موقعيتهاي جغرافيايي و اقليمي متفاوتي استقرار پيدا کرده و داراي شخصيتهاي هويتي متنوعي به جهت برخورداري از يک انسجام محتوايي فرهنگي متاثر از باور ديني اسلامي هستند.

به گفته نصرتي، چيزي که به روش زيست مشترک جوامع انساني شهرهاي اسلامي مربوط است همان است که از آبشخور جهان بيني به طور مستقيم و غير مستقيم تغذيه ميشود.

نصرتي با بيان اينکه بايد شهرها موازي با توسعه زيرساخت‌هاي فيزيکي ابعاد محتوايي، هويتي و فرهنگي خود را نيز تقويت کنند، افزود: ضرورت دارد تا با اقدامي جدي از ظرفيتهاي مراکز فرهنگي بزرگ کشور همچون دايره المعارف بزرگ اسلامي در جهت غني کردن محتواي فرهنگي شهرها ياري جست و اين ظرفيت‌هاي عظيم را در حوزه مديريت شهري مورد توجه و بهره برداري قرار داد.

نصرتي با اشاره به چگونگي ايجاد موزه تاريخ تمدن اسلام گفت: در سال ???? زمانيکه قرار بود يک شهر به عنوان پايلوت جهاني براي سنجش شکوفايي شهري انتخاب شود شهر قزوين توسط سازمان ملل متحد انتخاب شد.

وي تصريح کرد: ?? شهر از ?? کشور جهان براي اين طرح کانديد شدند که در مردادماه سال ?? در نشست ژنو، شهر قزوين پس از ? مرحله داوري و داشتن شاخصه‌هاي مهمي از قبيل توسعه زيرساخت‌ها، بهره‌وري، قانون‌گذاري، پايداري زيستي و عدالت محوري، به عنوان پايلوت انتخاب شد، که با اضافه کردن شاخص معنويت در کنار محورهاي شش‌گانه ديگر اميدواريم بر اساس آموزه‌هاي ديني اين موضوع را به سرانجام رسانده و عملياتي شدن آن را تضمين کنيم.

رئيس مجمع جهاني شهرهاي اسلامي درباره اهميت اين نشست اظهار کرد: موزه تاريخ تمدن جهان اسلام در بر گيرنده بيش از ?? کشور اسلامي و هزاران هزار شهر کوچک و بزرگ است که در طول قرن هاي بسيار، ساختار زيست و اسکان منحصر به فرد خود را يافته‌اند.

وي افزود: از آنجا که موزه تاريخ و تمدن جهان اسلام به عنوان يک سازمان بين المللي مفاهمه و تبادل آرا را بين شهرهاي اسلامي ايفا مي‌کند و بر محوريت تمدن اسلامي در شهرها استقرار يافته است، ضرورت دارد تا نسبت به باز شناخت مفهومي و بنيادين تمدن اسلامي اقدام کند.

نصرتي بيان کرد: اين موزه قرار است تفاوتهاي زيادي را با ساير حوزه‌ها داشته باشد و ما در اين موزه به دنبال بحثهاي محتوايي در تمدن اسلامي در کنار ساير شهرهاي اسلامي هستيم؛ امروز با توجه به اينکه جامعه اسلامي حدود يک ميليارد مسلمان دارد بحث تعريف سکونت از لحاظ شاخصههاي شهرهاي مسلمان مورد تأکيد است از اين رو تلاش مي‌کنيم تعريفي از سکونت اسلامي داشته باشيم.

رئيس مجمع جهاني شهرهاي اسلامي با بيان اينکه در شهرهاي اسلامي به دنبال کيفيت زندگي هستيم ادامه داد از اين رو ما به دنبال تفاوتي هستيم بين زنده بودن و زندگي کردن بر مبناي آيات قرآن، تا معين شود که شهر و شهروند چگونه بايد در کنار هم قرار گيرند و اينکه شرايط معماري اسلامي با تمدن اسلامي و ايراني چگونه در کنار يکديگر قرار ميگيرند.

وي با بيان اينکه بايد تاکيدات قرآن را براي حقوق سکونت مورد تاکيد قرار دهيم، افزود: شهرهاي اين حوزه تمدني اگر چه در موقعيتهاي جغرافيايي و اقليمي متفاوتي استقرار پيدا کردهاند و داراي شخصيتهاي هويتي متنوعي، به جهت برخورداري از يک انسجام محتوايي فرهنگي متاثر از باور ديني اسلامي برخوردار هستند، چيزي که به روش زيست مشترک جوامع انساني آنها مربوط است و آن از آبشخور جهان بيني و ايدئولوژي به طور مستقيم و غير مستقيم تغذيه ميشود.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط