جمعه ۱۳۹۶/۰۳/۱۲

روابط عمومي و ارتباطات مردمي دهکده طبيعت؛

تولد 4 مرال دختر در دهکده طبيعت

طي روزهاي گذشته با فاصله يک روز 4 مرال دختر در بخش نشخوار کنندگان کوهي دهکده متولد شدند.

مرال ها در سلامت کامل به سر مي برند و بهار، نگار، مارال و مانا نام گذاري شدند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط