جمعه ۱۳۹۶/۰۳/۱۲

روابط عمومي و ارتباطات مردمي دهکده طبيعت؛

تحويل 4 گراز، يک گربه وحشي و 5 بچه شغال به دهکده طبيعت

4 گراز، يک گربه وحشي و 5 بچه شغال از پارک پرديسان تهران به دهکده طبيعت منتقل شدند.

گراز ها به محل نگهداري گراز ها در دهکده طبيعت منتقل شدند، گربه جنگلي و بچه شغال ها در قرنطينه نگهداري مي شوند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط