دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲

در راستاي آشنايي با نحوه‌ي عملكرد شوراي اسلامي شهر مشهد؛

اعضاي شوراي شهر و مديران شهرداري قزوين با رئيس شوراي شهر مشهد ديدار كردند

اعضاي شوراي شهر، شهردار و مديران شهرداري قزوين در ديدار با رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد ضمن تبادل نظر و آشنايي با نحوه ي عملكرد اين شورا از مشهد به عنوان الگويي مناسب در حوزه مديريت و بر نامه ريزي شهري ياد كردند.

 

رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: به دنبال استفاده از تجربيات كلان شهرها به خصوص شهر مشهد در توسعه و آباداني شهر قزوين هستيم.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ عباس ظاهري در اين ديدار با بيان اينكه خوشحال هستيم كه فرصتي فراهم شد تا بتوانيم از تجربيات اين شهر در موضوعات مهم از جمله چگونگي جذب سرمايه گذار و پيوست هاي فرهنگي و اجتماعي پروژه هاي عمراني استفاده كنيم، افزود: مديريت شهر قزوين طبق برنامه‌ريزي به دنبال اين است كه طي سفر به كلان شهرها بتواند با كسب تجربه قدم هاي موثري در توسعه قزوين بردارد.
مسعود نصرتي شهردار قزوين نيز در اين ديدار با اظهار رضايت مبني بر اينكه فرصتي فراهم شده است تا بتوانيم از تجربيات اين شهر استفاده كنيم، گفت: شهر مشهد الگويي مناسبي در مديريت شهري به شمار مي‌آيد و اميدواريم بتوانيم از اين فرصت استفاده خوبي كنيم.
در ادامه عباس شير محمدي، رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد با بيان اينكه شهرداري مشهد براي انجام امور شهري چند نكته را به صورت و يژه دنبال كرده است، افزود: ارائه پيوست فرهنگي در پروژه هاي عمراني يكي از نكا ت حائز اهميت اين حوزه است كه بر اساس آن همه پروژه هاي عمراني شهر مشهد بايد داراي پيوست فرهنگي باشد.
وي افزود: اجراي برخي پروژ ه‌ها موجب بروز اختلالات در شهر مي‌شود و در اين راستا توجه به دلايل اقتصادي و فرهنگي در پروژه‌‌ها اهميت پيدا مي كند.
شيرمحمدي يكي ديگر از اتفاقات مثبت شهر مشهد را شكل گيري شوراي اجتماعي محلات خواند و عنوان كرد: طي 2 سال اخير شهرداري با تشكيل شوراي اجتماعي محلات به دنبال مشاركت شهروندان در مديريت شهري و آموزش فرهنگ شهروندي بوده است.
رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد در ادامه به پاسخگويي درخواست ها و شكايت هاي شهروندان ازمناطق مختلف شهرداري از طريق كميته هاي نظارتي شوراي اسلامي شهر مشهد اشاره و تصريح كرد: اين كميته ها بر اساس مناطق مختلف شهرداري تقسيم بندي شده، و در هر كميته سه تن از اعضاي شوراي شهر عضو هستند.
وي همچنين تفريغ بودجه سازمان‌هاي وابسته به شهرداري و ايجاد شرايط مناسب براي سرمايه گذاري در تمام مناطق شهر را از ديگر برنامه هاي مهم اين شورا دانست و گفت: با توجه به ويژگي و تفاوت‌هاي قسمت‌هاي غربي و شرقي مشهد در ميزان ارزش افزوده، شوراي سوم تلاش كرده از طريق ايجاد انگيزش در سرمايه گذار ضريب سود سرمايه گذاري در مناطق كم برخوردار را بالا در نظر بگيرد.
وي در ادامه جلسه درخصوص عملکرد کميسيون ماده 5 شوراي عالي معماري و شهر سازي نيز توضيح داد: تغيير کاربري، بستر سازي سرمايه گذاري، بررسي تراکم مناطق مختلف شهري و رسيدگي به تخلفات ساختماني و پروژه ها را از جمله موضوعات محوري اين كميسيون مي باشد.
اين مقام مسوول در خصوص اختيارات شهردار نيز بيان کرد: اختيارات گسترده‌اي به شهردار داده شده اما در حوزه ي کميسيون عالي معاملات كه در آن پروژه هاي چند صد ميلياردي مطرح مي شود  تصميم گيري در اين زمينه به کميسيون برنامه،‌ بودجه و امور اداري شوراي اسلامي شهر واگذار شده است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط