دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲

وفائي راد، رئيس اداره هماهنگي نواحي شهرداري قزوين خبر داد؛

1344 مورد مراجعه مردمي به نواحي شهري طي سه ماهه اول سال جاري

طي سه ماهه اول سال جاري هزار و 344 مورد مراجعه مردمي به نواحي شهري شهرداري قزوين انجام پذيرفته است.

رئيس اداره هماهنگي نواحي شهرداري قزوين گفت: طي سه ماهه اول سال جاري هزار و 344 مورد مراجعه مردمي به نواحي شهري انجام پذيرفته که از اين مجموع 358 مورد مراجعه حضوري، 142 مورد مراجعه مکاتبهاي، 276 مورد مراجعه تلفني و 576 مورد از طريق سامانه پاسخگويي مردمي 137 بوده است.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛  وفائي‌راد با بيان اينكه بيشترين نوع مراجعه که شامل 42 درصد مي‌باشد مراجعه از طريق سامانه 137 است، افزود: بيشترين تعداد مراجعه در سه ماهه اول سال جاري در ارديبهشت ماه سال جاري با 518 مورد مراجعه مردمي که بالغ بر 39 درصد کل مراجعات مي‌باشد صورت پذيرفته است .
 وي بيان كرد: از مجموع هزار و 344 مورد مراجعه مردمي تعداد 937 مورد در خصوص مرمت و نگهداري معابر شامل روکش، لکه‌گيري آسفالت، ترميم ترانشه، جدولگذاري، دالگذاري، پياده‌رو سازي، ترميم يا نصب دريچه و پل عابر رو بوده است که اين درخواست‌ها بالغ بر 70 درصد کل مراجعات مردمي مي‌باشد .
 وفائي‌راد با بيان اينكه بيشترين درخواست‌هاي مردمي درحوزه مرمت و نگهداري معابر در خصوص لکه گيري آسفالت، رفع سد معابر و ترميم ترانشه مي‌باشد که به ترتيب با 547، 227 و 104 مورد ثبت گرديده است، افزود: لکه گيري آسفالت درخواست بيش از 41 درصد مراجعه کنندگان بوده است .
 رئيس اداره هماهنگي نواحي شهرداري قزوين با اشاره به اينكه طبق کارشناسي نواحي هزار و 221 مورد از مجموع هزار و 344 مورد درخواست‌هاي مردمي که بالغ بر 91 درصد درخواست‌ها مي‌باشد قابل اجرا مي‌باشند، اضافه كرد: تنها تعداد 28 مورد از درخواست‌ها که بالغ بر 2 درصد درخواست‌ها مي‌باشد غيرقابل اجرا بوده است .
وي افزود:تحليل نتايج مراجعات مردمي حاکي از آن دارد که 981 مورد از درخواست‌ها که شامل 73 درصد مي‌باشد اجرا گرديده يا در حال اجرا مي‌باشند و 122 مورد آن که بالغ بر 9 درصد مي‌باشد در نوبت اجرا قرار دارد و تنها 19 مورد از مجموع درخواست‌ها ابطال گرديده است .
وفائي‌راد بيشترين تعداد مراجعه مردمي در سه ماهه اول سال جاري را در سطح نواحي به ترتيب در نواحي امامزاده علي (ع) و شهيد بابايي و مينودر با 316، 235 و 222 مورد مراجعه اعلام كرد و گفت: بيشترين ميزان مراجعه که بالغ بر 24 درصد کل مراجعات مي‌باشد به ناحيه امامزاده علي (ع) بوده است .
 رئيس اداره هماهنگي نواحي شهرداري قزوين ادامه داد: نواحي شهرداري منطقه يک با مجموع 496 مورد مراجعه بالاترين تعداد مراجعات در سطح مناطق را به خود اختصاص داده‌اند که اين تعداد شامل 37 درصد کل مراجعات مي‌باشد و نواحي شهرداري منطقه يک شامل نواحي امامزاده علي (ع) و امامزاده حسين (ع) مي‌باشند .
وي اضافه كرد: گزارش ارائه شده در سطح نواحي شش گانه متصل شهري صورت پذيرفته و شامل نواحي منفصل چوبيندر و انديشه نمي‌گردد .
 وفائي راد با بيان اينكه ميانگين مراجعه مردمي در سه ماهه اول سال جاري به نواحي 75 مورد مراجعه به نواحي در هر ماه مي‌باشد، افزود:بر اساس آمار بدست آمده ميزان مراجعات مردمي به نواحي شهري در سه ماهه نخست سال 1391 نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 681 مراجعه به هزار و 344 مراجعه افزايش يافته که اين موضوع نشانگر رشدي معادل 97 درصد افزايش مراجعات مردمي به نواحي مي‌باشد .
 پايان پيام
 
 

تصاویر مرتبط