یکشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۱۸

نظري پور، معاون شهردار قزوين:

نقشه و بانك اطلاعات مربوط به ارتفاع مجاز ساختمانها در حريم مراكز مخابراتي تهيه شد

نقشه و بانك اطلاعات مربوط به ارتفاع مجاز ساختمانها در حريم مراكز مخابراتي توسط معاونت شهرسازي و معماري قزوين تهيه شد.

 

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي ومعماري شهرداري قزوين گفت: رعايت حريم ساخت وساز از اصول وضوابط مهم در معماري و شهرسازي است مانند ساخت و ساز در حريم رودخانه ها، كانال ها، جاده ها، تاسيسات مخابرات و برق و گاز و ... ازتاسيسات مخابراتي مهم كه امواج راديويي درسطح كشو را هدايت مي كنند.
وي تصريح کرد: مراكزمخابراتي زيرساخت كشوراست وارتفاع ساختمان هاي واقع درحريم آنها بايد طوري طراحي گردد كه مانع جابجايي امواج نشود.
معاون شهرسازي ومعماري شهرداري قزوين افزود: درساختمان هاي با فاصله هوايي كمتراز200مترازمراكز مخابراتي ارتفاع بلندترين نقطه ساختمان كمتراز17مترمي باشد.
 نظري پور ادامه داد: درساختمان هاي بافاصله هوايي بين 200تا700متر ازمراكزمخابراتي ارتفاع بلندترين نقطه ساختمان كمتراز23مترباشد.
وي ادامه داد: درساختمان هاي بافاصله هوايي بيشتراز700مترازمراكز مخابراتي ارتفاع بلندترين نقطه ساختمان كمتر از 30متر باشد.
معاون شهرسازي ومعماري شهرداري قزوين اظهار كرد: نقشه و بانك اطلاعات مربوط به ارتفاع مجاز ساختمان هاي واقع درحريم مراكزمخابراتي زيرساخت كشور براساس ضوابط تصويب شده و اعلام نمايندگي شركت ارتباطات زير ساخت استان قزوين در اداره (GIS) تهيه و موقعيت اين مراكز با مختصات (UTM) و حريم هاي ارتفاع ساختمانها مشخص شده است ضمنا اين پرژه به مدت يك هفته انجام شد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط