سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۴/۱۳

با هدف بازنمايي ارزش هاي نهفته در معماري قزوين صورت مي گيرد؛

نماسازي ساختمان ها مطابق با بافت تاريخي هر منطقه

در سال هاي اخير، طرح هاي موضعي و خاص در نماسازي خيابان هايي همچون سپه، تهران قديم، امام خميني (ره) و پونک تهيه و پس از بررسي در کميته فني به تصويب رسيده است.

 

معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت:طي سال هاي اخير، طرح هاي موضعي و خاص در نماسازي خيابان هايي همچون سپه، تهران قديم، امام خميني (ره)  و پونک تهيه و پس از بررسي در کميته فني به تصويب رسيده است.
 به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ فرزانه نظري پور معاون شهردار در اين حوزه با اعلام اين مطلب اظهار كرد: همچنين توسط سازمان زيبا سازي شهرداري قزوين پروژه مطالعه و تدوين ضوابط نما براي ساختمان هاي شهر قزوين در حال انجام است.
نظري پور اضافه كرد: اين پروژه از طريق شناخت توانمندي ها و ارزشهاي موجود در معماري قزوين و با هدف بازنمايي ارزش هاي نهفته در معماري شهر، کاهش اغتشاش و آشفتگي موجود در نماها و ساماندهي آن ها،ارتقاي کيفي بصري سيما و منظر شهر به وسيله مباني طراحي شهري و نگاه ويژه به ظرفيت هاي تاريخي و هويتي اين شهر تدوين شده است.
 معاون شهرسازي و معماري شهردار، تقسيم شهر به سه بافت؛ قديم، مياني و جديد را از جمله ويژگي هاي اين طرح بر شمرد و تصريح کرد: در هريك از بافت ها با بررسي ويژگي هاي كالبدي آن نسبت به ارايه راهكار و تدوين ضابطه در زمينه اركان نما شامل شكل و ساختار بدنه، شكل و ساختار بام و رخ بام، مصالح نما، بازشوها، عناصر و تجهيزات، الحاقات نما به تفصيل پرداخته شده است.
وي ادمه داد: در اين طرح سعي بر آن است تا با اجراي سياست هاي تشويقي توسط شهرداري از جمله بخشودگي و يا تخفيف در پرداخت عوارض ساليانه، نسبت به تشويق شهروندان در اجراي نماهاي با رعايت ارزش هاي معماري اصيل ايراني در فرم و به ويژه مصالح طبيعي اقدام شود.
اين مقام مسوول، مصالح را مهم ترين عنصر شكل دهنده به نماي ساختمان توصيف و تصريح کرد: استفاده از مصالح مناسب سبب زيبايي و يكنواختي ساختمان مي گردد و به نماي ساختمان ها انسجام مي بخشد؛ در واقع مصالح ساختماني، معرف نماي بناها، وسيله اي براي ايجاد تمايز و تشخص، پوشش نماي ساختمان، محافظت در برابر عوامل جوي، پاسخگويي به سليقه طراح از طريق تركيب بندي، تغييرات حجمي، تغيير در رنگ و بافت و در مجموع نمايانگر دوره و سبك معماري بنا است.

نظري پور، از تدوين ضوابط طرح هاي تهيه شده با ارايه راهکار، در زمينه طرح معماري، مصالح و نماي واحدهاي مسکوني در تناسب با بافت فرهنگي-تاريخي شهر قزوين و سازگاري با اقليم منطقه خبر داد و افزود: در موارد مذکور سعي در تامين زيبايي حجمي و فرمي شده و هم اکنون بهره برداري لازم از آن دسته از طرح هاي تهيه شده که به تصويب مراجع ذي صلاح رسيده اند جهت صدور پروانه ساختماني و کنترل نقشه ها در اين حوزه صورت گرفته و در حال اجرا مي باشد.

 

تصاویر مرتبط