پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۰۱

رهبري منش، معاون طرح و برنامه شهرداري قزوين:

رضايت 60 درصدي شهروندان قزويني با طرح مقابله با سد معبر و مشاغل مزاحم

جلوگيري از سد معبر و مشاغل مزاحم شهري يكي از مهم ترين برنامه هاي مجموعه مديريت شهري است كه رضايت 60 درصدي شهروندان قزويني را در بر داشته است.

 

معاون طرح و برنامه شهرداري قزوين گفت: موضوع جلوگيري از سد معبر و مشاغل مزاحم شهري يكي از مهم ترين برنامه هاي مجموعه مديريت شهري است كه رضايت 60 درصدي شهروندان از اقدامات شهرداري در اين راستا در سال گذشته نشانگر موفقيت اين اقدامات بوده است.
جمال رهبري منش اظهار كرد:  با فعاليت اداره هماهنگي اجراييات شهرداري مركز و مناطق سه گانه آن، شاهد كاهش تعداد دست فروشان و فروشندگان دوره گرد (وانت بار) و ... در سطح معابر اصلي شهر بوديم و با مديريت سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل، بسياري از افراد مذكور به روز بازارها هدايت و ساماندهي شدند.
 وي با بيان اين مطلب كه هدايت اين افراد به روزبازارها از طرفي موجب سهولت دسترسي شهروندان به فروشندگان در محل هاي مشخص و از طرف ديگر تقويت فرهنگ شهرنشيني شده است، بيان كرد: پياده روها كه بايد محل رفت و آمد مردم باشد با توقف دست فروشان و ايجاد بساط فروش، موجب ازدحام جمعيت در يك نقطه شده و براي سايرين مزاحمت به همراه خواهد داشت، كه اين امر نيز موجب ايجاد چهره نازيبا در  شهر و سلب آسايش شهروندان مي شود.
معاون طرح و برنامه شهرداري يادآور شد: واحد اجراييات شهرداري در سال گذشته با بيست هزار و 126  مورد اقدام در خصوص رفع سد معبر، شناسايي مشاغل مزاحم، ممانعت از ساخت و ساز و تعميرات غير مجاز، ارايه اخطار كتبي جهت تعطيل كار، ارسال پرونده به كميسيون ماده صد، ابلاغ اخطار تخليه جهت تخريب و پلمپ و اجراي حكم، اخذ تعهد از دست فروشان، جمع آوري وسايل متخلفين و ...،  توانستند با جلب 60 درصد رضايت شهروندان از عملكرد خود، موفق به احراز نمره قبولي شود.
رهبري منش اضافه كرد: تيم هاي نواحي شش گانه شهرداري نيز در كنترل  و شناسايي اشغال غير مجاز معابر نقش بسزايي داشته اند كه بيش ترين ميزان رضايت در اين خصوص ساکنين بلوار شهيد مدني از منطقه دو و با 79 درصد رضايت اعلام شده است.
وي همچنين اعلام كرد: مديريت هماهنگي مناطق و نواحي در سال 1391 براي بهبود عملكرد اين اداره اجراييات برنامه ريزي نموده است تا به اهداف از پيش تعيين شده شامل رعايت حريم عابرين پياده، رعايت حد مجاز اشغال معابر به هنگام ساخت و ساز و عدم استفاده از عرض معبر جهت كسب و كار واحدهاي تجاري و تشويق رعايت حقوق شهروندي دست يابد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط