چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۳۱

نظري پور، معاون شهردار قزوين:

سيماي شهري تاثير گذار بر بسياري از ساختارها و مناسبات اجتماعي است

سيماي شهر نه تنها در روح و روان انسان مؤثر است بلکه در ساختار اقتصادي ، روابط و مناسبات اجتماعي وضعيت بهداشتي و سلامت جسم و بالاخره کيفيت زندگي نيز تاثير فراوان دارد.

 

معاون شهردار در حوزه شهرسازي و معماري گفت: سيماي شهر چشم انداز و تصويري است که در وهله اول به چشم شهروند مي آيد، از شهر ديده مي شود همچنين هويت شهر از جمله، با مشخصات كالبدي و ظاهري آن ادراك مي‌شودکه شهر قزوين با قدمت و هويت تاريخي  خود نيز از اين قاعده مستثني نيست و تا کنون تلاش هاي بسياري درراستاي ارتقاء کيفي سيما و منظر شهر ي و حفظ هويت تاريخي آن صورت گرفته است .
به گزارش روابط عمومي شهرسازي و معماري شهرداري؛ فرزانه نظري پور، در ادامه به ضوابط و مقررات موجود در طرح تفصيلي شارمند و مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورخ 28 آبان ماه سال 69 ، همچنين بخش نامه هاي صادره در حوزه اين معاونت در شهرداري قزوين در خصوص نماي شهري اشاره كرد و افزود:  کليه سطوح نمايان ساختمان هاي واقع در محدوده و حريم شهرها و شهرک ها که از داخل معبر قابل مشاهده است شهري محسوب  مي شوند،  که لازم است با مصالح مرغوب به طور مناسب و زيبا و هماهنگ نماسازي شود.
وي همچنين تصريح كرد: صدور گواهي پايان کار ساختمان مشروط به انجام نماسازي نماهاي اصلي و جانبي است که لازم است ضوابط و مشخصات نماسازي هماهنگ تهيه و به تصويب مراجع تصويب کننده برسد و مهندسين مشاور و دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسي موظفند در تهيه و اجرا و نظارت بر طرح هاي ساختماني، نماسازي کامل کليه سطوح نمايان را رعايت کرده و گزارش پاياني را منوط به انجام نماسازي کامل ارايه نمايند.
معاون شهر سازي و معماري شهرداري قزوين در خصوص پلاک هايي که بر خيابان هاي اصلي و گذرهاي پر رفت آمد قرار دارند گفت: به منظور ارتقا کيفي بصري و ادراکي سيما و منظر شهري و کوشش جهت تنظيم جريان حيات مدني و ايمني عابرين هنگام تعميرات و ساخت و ساز با رعايت مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان(ايمني و حفاظت کار در حين اجرا)، بايد ضمن طراحي جداره مناسب به جهت عبور آسان و مطمئن عابرين، از مصالح و نماي مناسب استفاده نمايند بدين منظور بايد مراتب در دستور تهيه نقشه قيد و توسط مهندسين مربوطه تاييد شده باشد.
 
اين مقام مسوول با اشاره به ضوابط تدوين شده در اين حوزه با هدف ساماندهي سيما و منظر شهري و جلوگيري از بروز ناهمامنگي بصري و كاركردي تصريح کرد: در فضاهاي شهري در طراحي و اجراي ابنيه احداث تاسيسات به صورت نمايان در منظر شهري ممنوع است و تاسيسات بايد با تمهيدات مناسب از معرض ديد عموم حذف شوند.
وي در پايان اظهار كرد: به همين منظور به مالكين ابنيه موجود فرصت داده مي شود حداكثر ظرف مدت 3 سال كليه كانال هاي تاسيساتي در نما و جدارهاي شهري شامل كولر (اسپيت ها)، كانال هاي كولر ، ناودان ها ، سيم ها و كابل هاي برق و تلفن ، دودكش بخاري ، لوله هاي تاسيساتي ( به استثناء لوله هاي گاز) ، و نظاير آن به تدريج از نماهاي شهري حذف و يا به گونه اي ساماندهي شود كه در نما يا جدار شهري قابل مشاهده نباشند .
 
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط