چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۳۱

گنجي، مدير منطقه سه شهرداري قزوين:

افزايش سطح اشغال در خيابان‌هاي 30متري نگارستان و 30متري حکيم در آبگيلک

دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصيلي منطقه آبگيلک، احداث 10درصد تجاري محله‌اي صرفا در سطح اشغال و جبهه ساخت مجاز در خيابان‌هاي 30متري نگارستان و 30متري حکيم مانعي ندارد.

مدير منطقه سه شهرداري قزوين از تصويب و ابلاغ طرح احداث 10درصد تجاري محله‌اي صرفا در سطح اشغال و جبهه ساخت مجاز در خيابان‌هاي  30متري نگارستان و خيابان 30متري حکيم در منطقه آبگيلک خبر داد.

ناصر گنجي، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: طرح احداث 10درصد تجاري محله‌اي صرفا در سطح اشغال و جبهه ساخت مجاز در خيابان‌هاي  30متري نگارستان و خيابان 30متري حکيم در کميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين به تصويب رسيد و به منطقه سه شهرداري قزوين ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ گنجي بيان کرد: در ابلاغيه ارسال شده مطرح شده است طبق دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصيلي منطقه آبگيلک، احداث 10درصد تجاري محله‌اي صرفا در سطح اشغال و جبهه ساخت مجاز در خيابان‌هاي 30متري نگارستان و خيابان 30متري حکيم مانعي ندارد.

گنجي با اشاره به اينکه اين مصوبه يکي از درخواست‌هاي شهروندان اين منطقه بود، تصريح کرد: تقاضاي اين مصوبه بعد از بحث و بررسي و نظر کميته فني به اين منطقه ابلاغ گرديده است.

 پايان پيام

 

تصاویر مرتبط