پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۰۴

درنتيجه صدور راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري؛

تشديد مجازات تخلف ارتكابي صورت گرفت

كميسيون هاي تجديد نظرماده 100 درمقام رسيدگي به آراي بدوي مي توانند نسبت به تشديد مجازات تخلف ارتكابي اقدام نمايند.

 

وحيد زندي، مشاور حقوقي شهردار قزوين گفت: تا قبل ازصدور راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري اگر شخصي تخلف ساختماني انجام مي داد وكميسيون بدوي درمقام رسيدگي به تخلف وازباب مساعدت ويا هرتوجيه قانوني  ديگرمتخلف ساختماني را محكوم به جريمه مي كرد، كميسيون هاي تجديد نظرنمي توانستند راي كميسيون بدوي را تشديد كنند واختلاف نظر متعددي دراين خصوص در ديوان عدالت اداري وكميسيون هاي ماده 100 وجود داشت.
وي درادامه خاطر نشان كرد: درنهايت هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري طبق راي شماره 578 اجازه داد درفرضي كه كميسيون تجديد نظر ماده100 ، اعتراض شهرداري را موجه تلقي كند مي تواند مجازات تخلف ارتكابي را تشديد كند.
مشاورحقوقي شهرداراضافه كرد: درحال حاضر چنانچه كميسيون بدوي اقدام به صدور راي جريمه نمايد درمقام اعتراض به راي كميسيون بدوي از سوي شهرداري، كميسيون هاي تجديد نظر مي توانند درصورت عدم رعايت اصول فني، شهرسازي وبهداشتي نسبت به صدور راي تخريب اقدام نمايند ويا اينكه جريمه تعيين شده را تشديد نمايند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط