چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۲۷

مديراداره درآمدشهرداري قزوين:

694 پرونده در سال 90 در كميسيون ماده77 بررسي و منتج به صدور راي شد

در سال گذشته تعداد 694 فقره پرونده به كميسيونهاي ماده 77 ارسال گرديده است كه پرونده هاي فوق پس از انجام تشريفات قانوني ودعوت از مؤديان ،در نهايت منتج به صدور راي شده است.

 

شيوا شهرام فر، مديراداره  درآمد شهرداري قزوين گفت:با توجه به ماهيت كميسيون ماده77 در حال حاضر دو كميسيون فعال در اين شهرداري مشغول به رسيدگي به پرونده هاي ارجاعي مي باشند.
 وي افزود:در سال گذشته تعداد 694 فقره پرونده به كميسيونهاي ماده 77 ارسال گرديده استكه پرونده هاي فوق پس از انجام تشريفات قانوني ودعوت از مؤديان ،در نهايت منتج به صدور راي شده است.
 وي درپايان از مؤديان محترم اعم از حقيقي وحقوقي خواست تا با پرداخت بموقع عوارض  وبدهي هاي معوقه خود نسبت احيا وآباداني شهر خود شهرداري را ياري نمايند.
 پايان پيام

 

تصاویر مرتبط