یکشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳

منجم، رئيس اداره روابط عمومي شهرداري قزوين خبر داد:

انعکاس 460 خبر از شهرداري قزوين در رسانه‌هاي استاني و کشوري در فروردين 91

با همکاري رسانه‌ها در فروردين ماه سال جاري 460 خبر از شهرداري قزوين و سازمان‌هاي وابسته در رسانه‌هاي مکتوب و مجازي استاني و کشوري انعکاس يافته است.

 

رئيس اداره روابط عمومي شهرداري قزوين گفت: با آغاز تعامل مستمر و هدفمند با رسانه‌ها در سال جاري، 460خبر، گزارش توليدي و پوششي در رسانه‌هاي مکتوب و مجازي اعم از استاني و کشوري از عملکرد شهرداري قزوين و سازمانهاي وابسته انعکاس يافته است.
عليرضا منجم با تشريح عملکرد واحد اطلاع رساني و ارتباطات رسانه‌اي اداره روابط عمومي شهرداري قزوين در راستاي همکاري با رسانه‌هاي گروهي جهت انعکاس اخبار، بيان کرد: خبرگزاري فارس با انعکاس 89، خبرگزاري ايرنا با 67، خبرگزاري ايلنا با 57 و خبرگزاري مهر با 38 خبر به ترتيب بيشترين همکاري را در فروردين سال جاري با مجموعه شهرداري قزوين و سازمانهاي وابسته در انعکاس اخبار و اطلاع رساني از آخرين اقدامات مديريت شهري داشتند.
 
وي به انعکاس اخبار در رسانه‌هاي مکتوب اشاره کرد و گفت: در بخش هفته نامه‌هاي استان قزوين، هفته نامه تاک قزوين با 14 خبر و هفته نامه رايحه مهر با 9 خبر بيشترين همکاري را در اطلاع رساني با اين مجموعه در همين مدت داشتند.
 
 منجم همچنين به انعکاس 30 خبر در روزنامه ولايت قزوين اشاره و بيان کرد: ضميمه روزانه و استاني روزنامه ايران با عنوان "ايران زمين" با انعکاس 16 خبر، ضميمه هفتگي روزنامه همشهري با انعکاس 4 خبر و ضميمه ماهنامه روزنامه کار و کارگر با انعکاس 8خبر بيشترين همکاري را با مجموعه شهرداري قزوين در امر اطلاع رساني داشتند.
 
 اين مسوول اظهار کرد: در سال جاري  اداره روابط عمومي شهرداري قزوين  قصد دارد با تدوين رويکرد و تعامل جديد ارتباط هدفمندي با رسانه‌هاي گروهي داشته باشند تا شهروندان بتوانند به موقع از آخرين اقدامات مجموعه مديريت شهري اطلاع پيدا کنند.
 
مدير اداره روابط عمومي شهرداري قزوين از همکاري رسانهها استاني و کشوري اعم از مکتوب و مجازي در امر اطلاع رساني و پوشش اخبار تشکر کرد و گفت: همکاري رسانه‌ها با نهادها به ويژه مديريت شهري و انعکاس اخبار فعاليت ها و رويدادها باعث مي‌شود، شهرداري قزوين در انجام ماموريت‌هاي محوله در مسير توسعه شهر موفق‌تر عمل کند و مردم نيز همراهي قابل ملاحظه اي با شهرداري داشته باشند.
شايان ذکر است؛ در سال 90 حدود 6400خبر از شهرداري قزوين و سازمانهاي وابسته در رسانه هاي مکتوب و مجازي استاني و کشوري در ج شد.
 
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط