دوشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۲

خورشيدي، نايب رييس شوراي اسلامي شهر قزوين :

عبور از مشكلات با تعامل بين ادارات ميسر مي شود

عبور از مشكلات با تعامل و افزايش همکاري و هماهنگي بين ادارات شهر، ميسر مي شود.

 

محمد خورشيدي، نايب رييس شوراي اسلامي شهر قزوين در آخرين جلسه كميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر در سال90 با اشاره به افتخار آفريني مردم در انتخابات اخير گفت: مردم ايران بهترين ملت ها هم در عصر کنوني و هم نسبت به صدر اسلام هستند که با کمترين توقع، بيشترين افتخار آفريني را مي کنند و در تمام صحنه ها آگاهانه حضور مي يابند؛ بنابراين بايد حق آنها آن طور که شايسته اين ملت است از سوي نهادهاي دولتي و مسوول مانند دستگاه هاي خدمات رسان و شهرداري ادا شود.
وي با تاكيد بر جلب رضايت شهروندان گفت: درصورت توجه به جزييات و ظريف کاري هر پروژه بازخورد مناسبي از شهروندان را شاهد خواهيم بود و با فراموشي آن نيز باعث نارضايتي عده زيادي از مردم و درنهايت هدر رفت تمام زحمات يک طرح خواهيم شد.
وي با اشاره به برخي اظهار نظر هاي مبني بر کمبود نيرو و بودجه جهت ارايه خدمات بهتر گفت: مديريت يعني يافتن راه کار جهت ارايه خدمات مناسب با وجود تمام مشکلات كه عبور از آن با تعامل و افزايش همکاري و هماهنگي ها بهتر ميسر مي شود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط