شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۳

از سوي سازمان آرامستان ها قزوين صورت مي گيرد؛

ارايه تسهيلات ويژه به اهدا كنندگان عضو

بر اساس پيشنهاد ارايه شده از سوي سازمان آرامستانها و تصويب شوراي اسلامي شهرداري قزوين تسهيلات ويژه اين سازمان جهت ارايه خدمات بهتر به شهروندان اعلام شد.

 

مديرعامل اين سازمان سازمان آرامستان هاي شهرداري قزوين گفت: به منظور ترويج و اشاعه فرهنگ اهداي عضو بيماران مرگ مغزي، ارايه خدمات عمومي و قبر به متوفيان مذکور در آرامستان بهشت فاطمه در سال 1391 در قطعه ايثارگران به صورت رايگان خواهد بود.
مجتبي منتظري بيان کرد: همچنين هزينه خدمات عمومي جهت همسر و فرزندان شهدا، ايثارگران و مفقودين و آزادگان در سال آينده توسط سازمان به صورت رايگان ارايه مي شود.
وي بيان كرد: هزينه کليه خدمات عمومي و قبر در قطعه عمومي جهت افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني،  سازمان بهزيستي و انجمن حمايت از بيماران کليوي و خاص در سال آينده توسط سازمان به صورت رايگان است.
مديرعامل سازمان آرامستان ها  با بيان اينکه جهت بازنشستگان و شاغلين شهرداري و سازمانهاي تابعه در سال 1391 توسط سازمان تسهيلاتي در نظر گرفته شده،اضافه كرد: اين تسهيلات به پاس خدمات اين افراد در شهرداريها بوده و از طريق کميته رفاه سازمان آرامستان ها در سال ارايه خواهد شد.
منتظري با اشاره به اينکه سازمان آرامستان ها، آمادگي دارد مصوبات شوراي شهر را اجرا نمايد، از شهروندان خواست تا با ارايه هرگونه نظرات و انتقادات اين سازمان را در انجام اهداف و همچنين ارايه خدمات مناسب و به موقع ياري نمايند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط