یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

وزيري نژاد، مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين:

آموزشهاي شهروندي درقزوين براساس سياست گذاري هاي واحد اجرا مي شود

مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قروين از تشكيل شوراي سياست گذاري واحد در مركز استان براي پرداختن به حوزه ي آموزش شهروندي خبرداد.

مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قروين گفت: بهره گيري ازكاراكترهاي خان بابا- شادي وپويا وابزارهاي فرهنگ سازي وتبليغاتي مشخص شده مارا در دست يابي به اهداف موردنظر ياري خواهند رساند.
 
سعيد وزيري نژاد آموزش شهروندي را از رسالتهاي مجموعه شهرداري برشمرد و از تشكيل اولين نشست كميته سياست گذاري آموزش شهروندي در شهرداري مركز استان با حضور مديران عامل سازمان هاي مربوطه همچون آتش نشاني،تاكسيراني، اتوبوسراني، پاركها و فضاي سبز، معاونت ترافيك و حمل و نقل و امورحقوقي شهرداري خبرداد و تصريح كرد: كميته ي اجرايي درذيل اين كميته با حضورنمايندگان دستگاههاي اجرايي نامبرده تشكيل مي شود تابه صورت تخصصي فعاليت داشته باشندوبرمبناي رديف اغتباري بودجه سال91نسبت به برنامه ريزي اقدام كرده وضمن ارجاء خروجي جلسات خودبه شوراي سياست گذاري نسبت به تصويب واجراي اهداف وبرنامه هاي تدوين شده اقدام كنند.
 
به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين ؛ وي دست يابي به وحدت رويه دربحث آموزش شهروندي را بااستفاده ازنيروهاي متخصص سازمانهاي مربوطه ميسردانست وگفت:براساس بررسي هاي انجام شده به اين نتيجه رسيديم كه برنامه ها ي هدفمند تحت سياست گذاري هاي واحدبه انجام مي رسد بنابراين فعاليتهاي آموزشي درحوزه ي فرهنگ شهروندي كه به صورت پراكنده از سوي ديگردستگاهها به انجام مي رسيد راساماندهي كرديم.
وزيري نژاداضافه كرد:چاپ كتاب-بروشور-بنروديگرابزارهاي فرهنگ سازي وتبليغاتي درحوزه ي فرهنگ شهروندي ضمن تاييد شوراي سياست گذاري به صورت متمركزوبرنامه ريزي شده دردستوركارقرار مي گيردودراين بين ازكاراكترهاي خان بابا-شادي وپويابه عنوان نمادهاي اصلي بهره خواهيم برد.
 
اين مقام مسوول سپس عنوان كرد:براساس تفاهم نامه ي منعقده بين سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري وآموزش وپرورش وصداوسيماازاين پس تمامي فعاليتهاي مربوط به آموزش شهروندي ضمن هماهنگي بانهادهاي فرهنگي ورزشي انجام مي پذيرد تاازكارهاي پراكنده وغيراثربخش جلوگيري شود.
 
مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين درادامه استفاده از ابزارهاي كاربردي سازمانهاي مختلف شهرداري ازقبيل اتوبوس وتاكسي رادرجهت تحقق برنامه هاي تبليغاتي وفرهنگ شهروندي درسطح شهرمهم وتاثيرگذار برشمردوادامه داد:براساس اين مهم كميته ي اجرايي مي بايست تمامي ابزارهاي در اختيارسازمانهارابررسي كندتا شهروندان كمال بهره را از برنامه ها ببرند.
 
وزيري نژاداظهار اميدواري كرد:بااستفاده از يك برنامه ريزي جامع وكامل واستفاده ازتشكل هاي فرهنگي ومردمي درمقاطع زماني كوتاه وبلند مدت مي توانيم درحوزه هاي موردنياز شهرداري به صورت متمركز ورودپيداكنيم ومبحث آموزش شهروندي كه يك سرمايه گذاري براي آينده ي شهروشهرداري محسوب مي شود را بدرستي به انجام برسانيم.
 
اين مقام مسوول يادآو شد:ازاين پس شوراي سياست گذاري فرهنگ شهروندي هر2سال يكبار باحضورمديران عامل مربوطه تشكيل جلسه خواهددادودركناراين كميته ي اجرايي درهرهفته جلسات خودرا براي تدوين بودجه سال91وارجاع اين برنامه ها به شوراي سياست گذاري تلاش خواهدكرد.
پايان پيام

تصاویر مرتبط