پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۷

قادري، ارزياب تاثيرات اجتماعي ايستگاه طرح تفکيک زباله از مبدا؛

براي اجراي کامل طرح تفکيک زباله از مبدا بايد بستر اجتماعي وجود داشته باشد

ارزيابي تاثيرات اجتماعي در اجراي طرح ها باعث خواهد راهکارهاي مناسبي جهت کاستن از تبعات منفي حاصل از اجراي پروژه و تقويت پيامدهاي مثبت ارايه شود.

 

صلاح الدين قادري، ارزياب تاثيرات اجتماعي ايستگاه طرح تفکيک زباله از مبدا گفت: براي اجراي کامل و درست طرح تفکيک زباله از مبدا بايد بستر اجتماعي وجود داشته باشد و اين موضوع نيازمند مطالعات اجتماعي است.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ قادري در برنامه هشتمين همايش ملي شهر و سيماي شهري و سومين همايش توسعه شهري با رويکرد فرهنگي – اجتماعي با بيان اينکه آغاز اجراي طرح تفکيک زباله از مبدا همراه با تبليغات و ارايه خدمات همراه بود اما در ادامه پايدار نبود، بيان کرد: اجراي طرح تفکيک زباله از مبدا از بعد ماهيت اجتماعي داراي اهميت بسياري است که کمتر مورد توجه قرار گرفته و اين طرح بنا به دلايلي طبق انتظار در شهرها اجرايي نشده است.
وي با تصريح اينکه در اجراي طرح تفکيک زباله از مبدا بيشتر به موضوع اقتصادي توجه مي شود، افزود: همين مسئله باعث شده است در انتخاب پيمانکار دقت کافي نکنيم و بايد  اين موضوع از نگاه زيست محيطي نهادينه شود.
قادري با بيان اينکه براي اجراي کامل و درست تفکيک زباله از مبدا بايد بستر اجتماعي وجود داشته باشد، بيان کرد: اين موضوع يک مساله پيچيده است که براي حل آن نظريه و مدل هاي مختلفي وجود دارد.
وي با اظهار اينکه  اطلاع رساني دقيق کمک بسزايي در گرفتن نتيجه مثبت در اجراي طرح تفکيک زباله از مبدا خواهد داشت، افزود: از طرفي ديگر آموزش چهره به چهره به شهروندان تاثير مثبتي در اجراي موفق اين طرح دارد که بايد به آن پرداخته شود.
قادري با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري مبني بر توسعه رويکرد اجتماعي و فرهنگي در برنامه پنجم توسعه گفت: ارزيابي ها بين کارفرما و مردم يک واسطه هستند تا تضادها را کاهش دهند و نياز مردم را مرتفع کنند.
وي هدف از ارزيابي اين پروژه را ارزيابي تاثير اجتماعي خواسته و ناخواسته، مثبت يا منفي ناشي از اجراي پروژه تفکيک زباله از مبدا و احداث مرکز مربوط به آن و ارايه راهکارهاي مناسب جهت کاستن از تبعات منفي حاصل از اجراي پروژه مرکز تفکيک زباله از مبدا و تقويت پيامدهاي مثبت دانست .
قادري با بيان اينکه ايستگاه تفکيک منبعي است براي جمع آوري زباله هاي خشک و تفکيک آنها از همديگر و انتقال مواد بازيافتني براي بازياقت است، بيان کرد: احداث اين ايستگاه ها در مکان هاي مناسب و بدون مزاحمت براي مردم محلي يکي از اهداف اصلي طرح تفکيک زباله است.
وي ادامه داد: اما علاوه بر محل ايستگاه ميزان مهارت و بينش زيست محيطي پيمانکار هم نکته مهمي است و در کنار اين عوامل رعايت اصول تفکيک از سوي کارکنان و جمع آوري کنندگان هم در جلب مشارکت مردم در تفکيک زباله حائز اهميت است.
 پايان پيام

 

تصاویر مرتبط