چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۳۰

نصرتي، شهردار قزوين:

مهندس عجم، استاندر قزوين ابقا شد

شهردار قزوين ابقاي مهندس عجم استاندار قزوين را در سمت خود به وي ، مديران و مردم قزوين تبريک گفت.

مسعود نصرتي، شهردار قزوين گفت: بحمداله مهندس احمد عجم استاندار قزوين با حکم وزير کشور همراه با پيگيري هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديگر دلسوزان استان و نظام در سمت خود ابقا شد.
نصرتي با اشاره به تعامل پوياي استاندار با مجموعه مديريت شهري قزوين تصريح کرد: با توجه به تجربه مهندس عجم و آشنايي کامل ايشان با مسائل استان آينده روشني براي استان مورد انتظار است.
پايان پيام

تصاویر مرتبط