شنبه ۱۳۹۰/۰۹/۱۹

زرآبادي پور، دبير کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين:

شهرداري قزوين با برخي دانشگاه ها تفاهم نامه همکاري منعقد کرد

شهرداري قزوين با دانشگاه هاي صنعتي شريف، امام(ره)و آزاد قزوين با هدف استفاده از ظرفيت هاي طرفين در عرصه هاي علمي، پژوهشي، آموزشي و ترويجي در فعاليتهاي شهري تفاهم نامه همکاري منعقد کرد.

 

دبير کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين گفت: با توجه به روند روزافزون رشد و توسعه شهرها و پيچيده تر شدن وظايف شهرداريها درارائه خدمت بهينه ،همكاري و استفاده از تخصص دانشگاه ها حائز اهميت ميباشد.
شيما زرآبادي افزود: براين اساس و به بمنظور همگام شدن بانيازهاي شهر قزوين مطابق با آخرين يافته هاي علمي و همچنين در راستاي بهره گيري از توان و ظرفيت هاي بالقوه دانشگاهها و حمايت و تشويق دانشجويان جهت انجام تحقيقات و پروژه هاي كاربردي، شهرداري قزوين در فاز اول نسبت به عقد قرارداد با دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)، دانشگاه صنعتي شريف تهران  و دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين اقدام نموده است.
دبير کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين بيان کرد: هدف از اين تفاهم نامه ها استفاده از ظرفيت هاي طرفين در عرصه هاي علمي، پژوهشي، آموزشي و ترويجي و همچنين ارتقاء سطح همكاري و تقويت پيوند طرفين در راستاي ايجاد رويكرد پژوهشي در فعاليتهاي شهري مي باشد.
وي اظهار اميدواري کرد با ارتباط خوب و كارآمد نسبت به اجرايي شدن مفاد تفاهم نامه در راستاي پيشبرد طرحهاي شهري اقدام نمود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط