دوشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۳۰

هديه سازمان تاکسيراني قزوين به نوزادان تاکسيرانان

سازمان تاکسيراني قزوين بامجوز هيات مديره به کليه تاکسيرانان، تاکسيداران، مديران ورانندگان شرکتهاي حمل ونقل درون شهري که صاحب فرزندشوند،کارت هديه 500هزار ريالي اهدا مي کند.

آرش شايسته نيا،مديرروابط عمومي تاکسيراني قزوين با تبريک تولد اين نوزادان گفت: اين هديه به کليه نوزاداني که ازابتداي مهرماه به بعد متولدشده باشند،تعلق خواهدگرفت .

وي افزود: همکاران تاکسيدار،تاکسيران،مديران ورانندگان شرکتهاي بارومسافردرون شهري مي توانندجهت دريافت هديه نوزادان خود بادردست داشتن يکبرک تصويرشناسنامه نوزاد ويکبرگ تصويردفترچه تاکسيراني به روابط عمومي سازمان تاکسيراني قزوين مراجعه نمايند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط